بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن

بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن

بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن فهرست مطالب: چکیده مقدمه فصل اول: کلیات گفتار اول: تعریف تابعیت گفتار دوم: حمایت سیاسی گفتار سوم: تابعیت – ملیت گفتار چهارم: منابع تابعیت بندالف: منابع داخلی تابعیت بندب: منابع بین المللی تابعیت گفتار پنجم: انواع سیستم های اعطای تابعیت فصل دوم: اقسام تابعیت ایران گفتار اول: تابعیت اصلی گفتار دوم: تابعیت اکتسابی مبحث سوم: تعارض قوانین تابعیت گفتار اول: موضوع تعارض تابعیت گفتار دوم: گفتار سوم: تابعیت موثر یا فعال گفتار چهارم: تعارض مثبت و منفی فصل سوم: تابعیت مضاعف واثار ان مبحث نخست: تابعیت مضاعف گفتار اول: تعریف گفتار دوم: پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف مبحث دوم: اثار تابعیت مضاعف گفتار اول: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف گفتار دوم: اثار سوء کسب تابعیت مضاعف فصل چهارم: علل بروز و راهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف مبحث اول: علل بروز تابعیت مضاعف گفتار اول: تابعیت مضاعف در زمان تولد گفتار دوم: تابعیت مضاعف بعد از تولد مبحث دوم: راهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف گفتار اول: استفاده از حربه نظم عمومی گفتار دوم: تلاش در جهت ایجاد وحدت عمومی مبحث سوم: آثار حقوقی تابعیت گفتار اول: حمایت سیاسی گفتار دوم: بهره مندی اتباع از حقوق گفتار سوم: فلسفه پیدایش تابعیت گفتار چهارم: اصول و مبانی حاکم بر تابعیت مبحث دوم: انواع تابعیت گفتار اول: تابعیت اصلی بند الف: دلایل طرفداران نظریه سیستم خون بند ب: سیستم خاک (یا تابعیت ارضی) بند ج: مقایسه بین دو سیستم خاک و خون گفتار دوم: تابعیت اکتسابی مبحث سوم گفتار اول: طرق جلوگیری از تابعیت مضاعف گفتار دوم: حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف گفتار سوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف بند الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930 بندب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون بندج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955 بند د) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاکنون گفتار چهارم: راههای رفع تابعیت مضاعف گفتار پنجم: تابعیت موثر بخش پنجم: تابعیت مضاعف در قوانین ایران مبحث اول: نظر قانون گذار ایران در مورد تابعیت مضاعف گفتار اول) رویه عملی ایران در مورد تابعیت مضاعف گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماده 976 قانون مدنی ایران بخش ششم: اقدامات سازمانهای بین المللی برای کاهش موارد تابعیت مضاعف گفتار اول) کنفرانس 1930 لاهه گفتار دوم) مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد 1955: گفتار سوم: کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف 1963 گفتار پنجم: علل تابعیت مضاعف ‌بند الف: اختلاف طرز تفکر دولتها راجع به تحصیل تابعیت بند‌ ب: تحصیل تابعیت جدید بدون خروج از تابعیت اولی بند‌ ج. ازدواج با اتباع خارجی ‌بند د : اشغال نظامی بند‌ ه . فرزند خواندگی نتیجه گیری و پیشنهادها منابع و ماخذ … بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن