بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی

بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی

بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی

فهرست مطالب: فصل اول 6 کلیات تحقیق 6 1-1- مقدمه 7 2-1- بیان مسئله 8 3-1- چارچوب نظری و مدل تحقیق 10 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق 11 5-1- اهداف تحقیق 12 6-1- فرضیه های تحقیق 13 7-1- روش تحقیق 13 8-1- تعاریف واژه ها 13 2-8-1- تعاریف عملیاتی 15 فصل دوم 18 مروری بر ادبیات تحقیق 18 1-2- مقدمه 19 2-2- سیاستهای سازمانی 19 1-2-2- تعاریف مختلف از سیاستهای سازمانی 19 2-2-2- راههای کاهش اثرات ناشی از سیاستهای سازمانی 21 2-3- تعهد سازمانی 21 1-3-2- تعاریف مختلف از تعهد سازمانی 21 2-3-2- اهمیت تعهد سازمانی 24 4-2- انواع تعهد سازمانی 26 1- تعهد نسبت به مشتری 26 2- تعهد نسبت به سازمان 26 3- تعهد نسبت به خود 27 4- تعهد نسبت به مردم 27 5- تعهد نسبت به وظیفه «تکلیف» 27 6- تعهد نسبت به سیاستهای سازمانی (تعهد سیاسی) 28 5-2- دیدگاههایی در مورد کانونهای تعهد سازمانی 28 6-2- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی 30 1-6-2- الگوهای چندبعدی تعهد 30 7-2- عوامل مؤثر در تعهد سازمانی کارکنان 36 الف) نظام اداری 36 ب) شالوده سازمانی 38 8-2- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی 43 2-8-2- تعهد متوسط 45 2-8-2- تعهد زیاد 46 4-8-2- مطالعه ماتیو و زاجاک 49 ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی 49 9-2- عوامل مؤثر بر تعهد به سیاستها (تعهد سیاسی) 50 1-9-2- تأثیرات ناشی از تعهد به سیاستها روی رفتار شهروندی سازمانی 51 10-2- نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن در سازمان 53 11-2- قصد ماندن در سازمان 54 1-11-2- اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان 55 هزینههای ترک خدمت کارکنان را میتوان به شرح ذیل برشمرد: 57 تأثیر انواع تعهد سازمانی بر ترک خدمت طبق مدل آلن و مییر 59 2-11-2- نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل 59 12-2- پیشینیه نظری پژوهش 61 1-12-2- پیشینه میدانی پژوهش 62 فصل سوم 66 روش اجرای تحقیق 66 1-3- مقدمه 67 2-3- روش تحقیق 67 3-3- جامعۀ آماری 68 4-3- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 68 5-3- روش گردآوری اطلاعات 69 6-3- ابزار گردآوری اطلاعات 69 شفافیت نقش 70 تضاد نقش 70 تعهد به سیاستهای سازمان (تعهد سیاسی) 70 وجدان کاری 71 ویژگی شهروندی سازمانی (فضیلت شهروندی) 71 7-3- روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها 72 8-3- روش تجزیه و تحلیل دادهها 74 1-8-3- تحلیل عامل تأییدی 75 2-8-3- مدل معادلات ساختاری 75 فصل چهارم 79 تجزیه و تحلیل اطلاعات 79 1-4- مقدمه 80 2-4- آمار توصیفی 80 4-2-4- تعداد و درصد وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 84 5-2-4- تعداد و درصد وضعیت تجربه پاسخ دهندگان 85 3-4- تجزیه و تحلیل داده ها 85 4-4- بررسی اثرات متغیرها بر یکدیگر 90 5-4- آزمونهای نیکویی برازش 91 5-4- آزمون فرضیه ها 93 ــ آزمون فرضیه اول 93 ــ آزمون فرضیه دوم 93 ــ آزمون فرضیه چهارم 94 ــ آزمون فرضیه پنجم 95 فصل پنجم 96 نتیجه گیری و پیشنهادات 96 1-5- مقدمه 97 2-5- نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق 97 1-2-5- نتیجه فرضیه اول 97 2-2-5- نتیجه فرضیه دوم 98 3-2-5- نتیجه فرضیه سوم 98 4-2-5- نتیجه فرضیه چهارم 99 5-2-5- نتیجه فرضیه پنجم 99 3-5- نتیجه گیری کلی 100 4-5- پیشنهادات 100 5-5- سایر پیشنهادات 101 6-5- محدودیتهای تحقیق و پیشهادات برای محققین آینده 102 1-6-5- محدودیتها 102 2-6-5- پیشنهادات برای محققین آینده 103 دانلود مقاله بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی