بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن   فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1مقدمه4 2-1 – تاریخچه مطالعاتی 4 3-1- بیان مسأله11 4-1- چارچوب نظری تحقیق 13 5-1- فرضیه های تحقیق 14 6-1- اهداف تحقیق 15 7-1- ضرورت انجام تحقیق 16 8-1- حدود مطالعاتی 16 9-1- متغیرهای مستقل و وابسته 16 10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها 17 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه20 2-2 نقدینگی در بانک 20 2-2- نقدینگی دارایی ها:22 3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی 22 4-2- مدل های نقدینگی 23 1-4-2- مدل دوره نگهداری 24 2-4-2- مدل ویلیام بومول 24 3-4-2- مدل میلر و اور 25 4-4-2- مدل برانک 25 5-4-2- مدل استون 25 6-4-2- مدل وایت و نورمن 25 7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک 26 8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر 26 9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه 26 10-4-2- مدل مدیریت پول 26 11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای 26 5-2- مدیریت نقدینگی 27 6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی 28 7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی 29 1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک 29 2-7-2- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه 30 3-7-2- مدیریت دسترسی به بازار 33 4-7-2-برنامه ریزی احتیاطی 33 8-2- وظایف مدیر نقدینگی 34 9-2- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی 34 1-9-2- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها 35 1-1-9-2- تئوری وام تجاری 35 2-1-9-2- تئوری تبدیل پذیری 35 3-1-9-2- تئوری درآمد مورد انتظار 36 4-1-9-2- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها 36 5-1-9-2-ویژگی های دارایی های نقد 36 2-9-2- خط مشی مدیریت بدهی ها 37 3-9-2- روش های مدیریت نقدینگی متوازن ( دارایی ها و بدهی ها )38 4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد 38 10-2- انواع نیازهای نقدینگی 38 1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران 38 2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان 39 3-10-2- ذخیره قانونی 39 11-2- تقاضا و تأمین نقدینگی 39 12-2- اولویت های تخصیص منابع 42 1-12-2- ذخایر اولیه42 2-12-2- ذخایر ثانویه43 3-12-2- ذخایر ثالثیه43 1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع 43 2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش 43 3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار 43 13-2- مدیریت منابع بانک ها44 1-13-2- روش ادغام وجوه44 2-13-2- روش تبدیل وجوه46 3-13-2- روش برنامه ریزی خطی 47 4-13-2- مدیریت تعهدات 47 1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی 48 2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع 49 5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها 49 14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی 50 1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی 50 1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی 50 2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی 51 3-1-14-2- كنترل جریان نقدینگی 52 2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها 52 1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ ها و پرداخت‌ های نقدی 52 2-2-14-2- پیش‌ بینی راهكارهایی برای دریافت‌ های زودهنگام یا پرداختدیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود / مازاد نقدینگی 53 3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی 53 15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی 53 16-2- دلایل مواجه شدن بانک با مشكلات عمده نقدینگی 54 17-2- انواع ریسک در بانک ها 55 1-17-2- ریسک عملیاتی 55 2-17-2- ریسک اعتباری 55 3-17-2- ریسک بازار 56 4-17-2- ریسك قانونی 56 5-17-2- ریسک نقدینگی 57 18-2- ابعاد ریسك نقدینگی 61 1-18-2- ریسک تامین مالی 61 2-18-2- ریسك زمان 61 3-18-2- ریسک تعهدات 61 19-2- شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی 62 20-2- مدیریت ریسک و نقدینگی 62 21-2- مدیریت ریسك نقدینگی در بانكداری اسلامی 66 1-21-2- موانع بانكداری اسلامی 66 22-2- نقش بانكهای توسعه ای – تخصصی در اقتصاد كشور 67 23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران 69 24-2- خلاصه فصل 70 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه72 2-3- روش تحقیق 72 3-3- مدل تحلیلی تحقیق 73 4-3- مراحل انجام تحقیق 76 5-3- متغیرهای تحقیق 76 1-5-3- متغیر وابسته 76 2-5-3- متغیرهای مستقل 76 1-2-5-3- منابع 76 2-2-5-3- مصارف 77 6-3- جامعه و نمونه آماری 78 7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها78 8-3- روش های آماری تحلیل داده ها 79 1-8-3- رگرسیون خطی 79 2-8-3- تحلیل رگرسیون و استنباط آماری 80 3-8-3- رگرسیون و تحلیل واریانس 80 4-8-3- همبستگی 81 1-4-8-3- ضریب تعیین 81 2-4-8-3- ضریب همبستگی 81 5-8-3- آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی)82 6-8-3- ضریب تعیین تصحیح شده82 7-8-3- رگرسیون چندگانه 83 8-8-3 مدل رگرسیون چندگانه تحقیق 83 1-8-8-3- روش های انتخاب متغیرهای مناسب 84 9-3 – فرض های اساسی رگرسیون 85 10-3- آزمون فرض های اساسی رگرسیون 86 1-10-3- آزمون خود همبستگی 86 1-1-10-3- خود همبستگی 86 2-1-10-3- خود همبستگی مرتبه اول 87 3-1-10-3- آزمون دوربین- واتسن 88 2-10-3- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها)89 3-10-3- آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال 89 1-3-10-3- آزمون بریوش – پاگان- گادفری 90 4-10-3- آزمون معنی‌ دار بودن كل رگرسیون 90 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ ها 1-4مقدمه‏92 2-4- توصیف داده ها 92 4-4- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل 100 1-4-4- آزمون عدم وجود خود همبستگی 100 2-4-4- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها)101 3-4-4- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها 102 5-4- آزمون فرضیه های تحقیق 103 1-5-4- آزمون فرضیه اول 105 2-5-4- آزمون فرضیه دوم105 3-5-4- آزمون فرضیه سوم105 4-5-4- آزمون فرضیه چهارم106 5-5-4- آزمون فرضیه پنجم107 6-5-4- آزمون فرضیه ششم107 7-5-4- آزمون فرضیه هفتم108 8-5-4- آزمون فرضیه هشتم108 9-5-4- آزمون فرضیه نهم109 10-5-4- آزمون فرضیه دهم109 11-5-4- آزمون فرضیه یازدهم110 12-5-4- آزمون فرضیه دوازدهم110 13-5-4- آزمون فرضیه سیزدهم110 14-5-4- آزمون فرضیه چهاردهم111 15-5-4- آزمون فرضیه پانزدهم111 16-5-4- آزمون فرضیه شانزدهم112 17-5-4- آزمون فرضیه هفدهم112 18-5-4 آزمون فرضیه هجدهم113 6-4- خلاصه فصل 113 فصل پنجم: نتیجه‌ گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه116 2-5- نتایج تحقیق 116 3-5- محدودیتهای تحقیق 118 4-5- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق 119 5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 121 پیوستها منابع و ماخذ منابع فارسی 131 منابع لاتین 133 چکیده لاتین 134 فهرست جداول … پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن