بررسی رابطه بین عناصر سبک های عشق و رضایت زناشویی ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد )

بررسی رابطه بین عناصر سبک های عشق و رضایت زناشویی ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد )

بررسی رابطه بین عناصر سبكهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی  فهرست مطالب چکیده ۹ مقدمه ۱۱ ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۳ اهداف پژوهش ۱۵ بیان مسئله ۱۵ فرضیه ها ۱۶ تعریف واژه ها ۱۷ تعریف سبکهای عشق ۱۷ تعریف رضایت زناشویی ۱۸ تعریف ازدواج ۱۸ تعریف عشق ۱۸ تعریف شهوت ۱۹ تعریف عملیاتی ۱۹ مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد پژوهش ۲۰ الف : بررسی ادبیات پژوهش ۲۰ تعریف عشق ۲۲ مراحل عشق ۲۴ اولین مرحله ( شیفتگی ) ۲۴ ورود به ارتباط جنسی ۲۶ نقش مسایل زیستی و هورمونی ۲۶ پژوهش اثبات کننده ۲۷ مرحله ی دوم ( پس از اتمام شیفتگی ، عشق حقیقی شروع می شود ) ۲۹ کاهش میل جنسی و پژوهش مربوط به آن ۳۱ مرحله سوم ۳۳ مرحله چهارم ( گسترش تعهد ) ۳۵ تعریف رضایت زناشویی ۳۶ عوامل مؤثر بر زناشویی ۳۶ ۱ـ رشد عاطفی و فکری ۳۷ ۲ ـ توافق علایق و طرز فکر ۳۹ ۳ ـ شباهت در عقاید مذهبی ۴۱ ۴ ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی ۴۲ ۵ ـ طرز فکر درباره ی امور جنسی ۴۳ عوامل اخلاقی و روانی ۴۵ ۷ ـ رابطه با خانواده زن و شوهر ۴۹ ۸ ـ دوستی در زندگی زناشویی ۴۹ ترس ناآگاهانه از دوستی ۵۲ ۱ ـ خودخواهی ۵۲ ۲ ـ نقش کلیشه ای رابطه جنسی ۵۳ باورهای موهوم ۵۴ توهم شمارة یک ۵۵ توهم شماره دو ۵۶ توهم شماره سه ۵۷ توهم شماره چهار ۵۸ توهم شماره پنج ۵۹ توهم شماره شش ۶۰ توهم شماره هفت ۶۱ توهم شماره هشت ۶۱ توهم شماره نه ۶۲ توهم شمارة ده ۶۳ توهم شماره یازده ۶۴ توهم شماره دوازده ۶۶ توهم شماره سیزده ۶۷ توهم شماره چهارده ۶۹ باورهای موهوم دربارة زوجهای عاشق ۷۰ تغییر باورها ۷۲ معیارهای انتخاب درست همسر ۷۳ چگونه دختر و پسر ، زن و مرد جذب یکدیگر می شوند ۷۶ ۱ ) جذابیت فردی ۷۶ الف ـ مجاورت ۷۷ ب ـ آشنایی ۷۸ ج ـ شباهت ۷۹ ۲ ) جذابیت جسمانی و زیبایی بدنی ۸۱ واکنش ها و پاسخهای جنسی انسان ۸۳ مرحله ی ۱ ـ میل جنسی ۸۴ مرحله ی ۲ ـ برانگیختگی ۸۴ مرحله ی ۳ ـ ارگاسم ۸۴ مرحله ۴- فرونشینی ۸۴ فواید کلی ازدواج ۸۵ عشق از دیدگاه آبراهام مزلو ۸۸ رشد شخصیت : سلسله مراتب نیازها ۹۳ ویژگیهای نیازها ۹۵ نیازهای تعلق پذیری و عشق ۹۷ عشق از دیدگاه اریک فروم ۹۹ عشق و انواع آن ۱۰۱ عشق برادرانه ۱۰۲ عشق مادرانه ۱۰۳ عشق جنسی ۱۰۴ عشق به خود ۱۰۵ عشق به خدا ۱۰۶ عشق از دیدگاه استرن برگ ۱۰۷ انواع قصه ها ۱۰۸ الف ـ قصه های نا متقارن ۱۰۸ ۱ ) قصه معلم و شاگرد ۱۰۸ ۲) قصه ی ایثار ‍ ۱۰۹ ۳ ) قصه حکومت ۱۱۰ ۴) قصه ی پلیسی ۱۱۲ ۵) قصه زشت نگاری (پور نوگرافی ) ۱۱۴ ۶) قصه ی وحشت ۱۱۴ ب ـ قصه های شیئی ۱۱۶ ۱) قصه علمی ـ تخیلی ۱۱۶ ۲) قصه بازی ۱۱۷ پ ـ قصه های مشارکت ۱۱۸ ۱ ) قصة سفر ۱۱۹ ۲ ) قصة بافندگی و دوزندگی ۱۱۹ ۲ ) قصة مجموعه ۱۲۱ ۳ ) قصه هنر ۱۲۱ ۴ ) قصة خانه و خانواده ۱۲۱ ۵ ) قصة بهبودی ۱۲۲ ۶) قصة دین ۱۲۳ ۷) قصه باغ ۱۲۳ ۸) قصه تجارت ۱۲۴ ۹ ) قصه اعتیاد ۱۲۴ ت ـ قصه های روایی ۱۲۵ ۱ ) قصه خیال ۱۲۵ ۲ ) قصة تاریخ ۱۲۶ ۳ ) قصة علم ۱۲۸ ۴ ) قصه آشپزی ۱۲۹ ت ـ قصه های گونه ( ژانر ) ۱۲۹ ۱ ) قصه جنگ ۱۳۰ ۲ ) قصة تئاتر ۱۳۱ ۳ ) قصة طنز ۱۳۱ ۴ ) قصة معما ۱۳۲ نظریه افلاطون ۱۳۲ نظریه ی ویکتور فرانکل ۱۳۴ نظریة سالیوان ۱۳۵ نظریة فروید ۱۳۵ نظریة کارن هورنای ۱۳۷ نظریة کاپلان وسادوک ۱۳۸ عشق افلاطونی ۱۴۰ نظریه های ازدواج و رضایت زناشویی ۱۴۱ نظریه ی اریکسون در مورد ازدواج ۱۴۱ نظریة تحلیل رفتار متقابل ۱۴۴ والد ۱۴۴ کودک ۱۴۵ بالغ ۱۴۶ بازی ها ۱۴۷ امتیاز ها ۱۴۸ بازیهای ازدواج ۱۴۹ الف ) « قهر » ۱۵۰ ب) « دادگاه » ۱۵۲ ج) « زن سرد مزاج » ۱۵۴ د ) « مظلوم » ۱۵۶ ه ) « اگر به خاطر تو نبود … » ۱۵۸ و) « ببین من چقدر سعی کرده ام » ۱۵۹ ز) « عزیزم » ۱۶۰ نظریه های رضایت زناشویی الیس ۱۶۲ نظریه مبادله ی اجتماعی نای ۱۶۳ نظر اسلام در مورد ازدواج ۱۶۳ پیشینه پژوهش ۱۶۷ الف ) پژوهشهای داخلی انجام شده در باب رضایت زناشویی ۱۶۷ پژوهشهای خارجی انجام شده در باب عشق و ازدواج ۱۶۸ جامعه آماری ۱۷۲ نمونه و روش نمونه گیری ۱۷۲ روش گردآوری داده ها ۱۷۲ ابزار اندازه گیری و نحوه اجرا ۱۷۳ پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 173 پرسشنامه سبکهای عشق ۱۷۸ روش آماری ۱۷۹ مقدمه ۱۸۲ اطلاعاتی در خصوص آزمودنی ها ۱۸۲ یافته های مبتنی بر آزمون متغیر ها ۱۸۴ الف ) سبکها ی عشق ۱۸۵ ب ) رضایت زناشویی ۱۸۵ تحلیل فرضیه ها ۱۸۵ فرضیه ها ۱۸۵ الف ) تحلیل فرضیه ی ۱ ۱۸۶ ب ) تحلیل فرضیه ۲ ۱۹۷ ج ) تحلیل فرضیه ۳ ۲۰۷ مقدمه و نتیجه گیری ۲۱۸ محدودیت ها ۲۱۹ پیشنهادات برخواسته از تحقیق ۲۲۰ پیشنهادات محقق ۲۲۰ منابع و مآخذ 221 پایان نامه بررسی رابطه بین عناصر سبک های عشق و رضایت زناشویی