بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران علل مهاجرت از روستا به شهر – فهرست مطالب: مقدمه ۱ فصل اول ۴ سؤالات ۶ بیان مسئله ۷ هدف کلی ۱۰ بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران ۱۰ ۱- تعیین ارتباط بین درآمد روستایی و مهاجرت نیروی کار روستائی ۱۰ نمودار تحلیلی ۱۱ فرضیات ۱۱ جامعة آماری ۱۳ نمونه و شیوه نمونه گیری ۱۳ ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات ۱۳ روش تحقیق ۱۴ فصل دوم ۱۵ تعاریف ۱۶ تعریف منطقه ۱۶ تعریف دوگانگی منطقه‌ ای ۱۹ معیارهای تعیین دوگانگی ۲۰ پدیده دوگانگی در اقتصاد ایران ۲۳ الف: مشخصات جغرافیایی – طبیعی کشور ۲۳ ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران ۲۵ ۱- ارتباطات پسین ۲۷ ۲- ارتباطات پیشین ۲۷ ۳- ارتباطات مصرفی ۲۷ ۴- ارتباطات مالی ۲۸ بخش نفت ۲۸ ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران ۳۳ اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی ۳۴ شاخصهای توسعه صنعتی ۳۵ شاخصهای توسعه کشاورزی ۳۸ شاخصهای اشتغال ۴۰ فصل سوم ۴۳ جامعه آماری ۴۴ نمونه و شیوه نمونه‌ گیری ۴۴ ابزار و روشهای جمع‌ آوری اطلاعات ۴۵ روش تحقیق زمینه‌ یابی ۴۵ آنالیز تاکسونومی ۴۵ ویژگیهای روش تاکسونومی ۴۶ خیر ۵۳ فصل چهارم ۵۹ نتایج تحقیق ۶۰ پیشنهادات و ارائه طریقها ۶۲ فهرست منابع 64 . مقاله علل مهاجرت از روستا به شهر

توضیحات + دانلود فایل