بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش

فهرست مطالب: فصل اول: 1-1- مقدمه :11 2-1- بیان مسئله و سؤال های تحقیق :12 3-1- اهداف پژوهش :12 4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش :13 5-1- فرضیه :14 6-1- تعاریف عملیاتی :14 7-1- تعاریف اصطلاحات و واژه ها :15 فصل دوم: 1-2- ادبیات تحقیق.. 17 2-2- پیشینه ی تحقیق :52 فصل سوم: روش پژوهش 57 1-3- جامعه ی آماری.. 57 2-3- گروه نمونه آماری :57 3-3- روش نمونه گیری :57 4-3- نوع تحقیق :58 5-3- طرح تحقیق :59 6-3- روش جمع آوری داده ها (روش آماری) :59 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 60 1-4- مقدمه :61 2-4- استخراج داده ها61 3-4- تشکیل جداول اجرای آزمون آماری.. 63 4-4- تفسیر نتیجه آزمون :67 فصل پنجم: 1-5- مقدمه 83 2-5- خلاصه ی تحقیق :83 3-5- خلاصه ی نتایج :84 4-5- محدودیتها :85 5-5- پیشنهادها :86 فهرست منابع و مآخذ 87 پیوست ها 89 پرسشنامه : 89 بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش …