تأثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل

تأثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل  فهرست مطالب: خلاصه مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش متغیرهای پژوهش متغیر مستقل متغیرهای وابسته متغیرهای كنترل متغیرهای مداخله‌ گر (تعدیل كننده) تعریف علمی و عملیاتی مهارت‌ های زندگی تعریف علمی و عملیاتی سلامت روان تعریف علمی و عملیاتی منبع كنترل مبنای تئوریكی برنامه آموزش مهارتهای زندگی اهداف آموزش مهارتهای زندگی اهمیت مهارتهای زندگی در سلامت روانی ابعاد مهارتهای زندگی پیشینه تحقیقاتی پژوهش جمع بندی و نتیجه‌ گیری از پیشینه تحقیقاتی پژوهش فرضیات پژوهش روش بررسی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) پرسشنامه منبع كنترل لونسون روش‌ های آماری پژوهش تجزیه و تحلیل علمی بحث و نتیجه‌ گیری فهرست منابع … مقاله تأثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل