تحقیق جوشکاری و برشکاری لیزر

جوشکاری و برشکاری لیزر

تعداد صفحات : 153 صفحه قیمت : 27300 توماناین فایل قابل ویرایش میباشد ورد مقدمه: قرن حاضرقرن جهش وپيشرفت عظيم علم وصنعت است.بسياري از روي داده هاي اين قرن که درگذشته نزديک به افسانه و غير قابل امکان جلوه ميکرد .اينک به حقيقت پيوسته است.شکافتن اتم که قرن ها غير قابل تجربه ناميده مي شد عملي شده ودر خدمت انسان قرار گرفته است.دانشمندان به آرزوي خود براي دستيابي به کيهان رسيده اند و کشتي هاي فضايي راهي آسمان ها شده اند ميتوان اطمينان داشت که زمان آن رسيده است که منتظر رد پاي انسان در صحابي هاي دور دست …