تحقیق در مورد هنر هخامنشیان

تحقیق در مورد هنر هخامنشیان

تحقیق در مورد هنر هخامنشیان  فهرست مطالب: مقدمه. 4 کشور و سرزمین 4 شاهنشاهان هخامنشی 6 پادشاهی کورش بزرگ 8 گسترش کشور و سرزمین 8 مرگ کورش بزرگ 10 ویرانه‌ های تخت جمشید. 12 هنر هخامنشیان 16 کاشیکاری : 18 فلزکاری 19 مرصع کاری 19 تخت جمشید 19 واژه پارسه ، تخت جمشید و پرسپولیس 20 سنگ بنای نخستین 21 آرایش نقوش 22 پلکان ها 23 پلکان های ورودی سکو و دروازه ملل 23 پلکان‌های کاخ آپادانا : 24 کاخ‌ ها و ساختمان‌ ها 25 کاخ آپادانا  25 کاخ تچر  26 کاخ هَدیش : 26 کاخ ملکه : 27 کاخ صدستون : 27 کاخ شورا : 27 آرامگاه‌ های شاهنشاهان 27 ساختمان خزانه شاهنشاهی 27 کتیبه‌ های گلی 30 سنگ‌ نبشته‌ ها 31 سنگ‌ نبشته‌ های داریوش بزرگ 31 کتیبه‌ های پی‌ بنای کاخ آپادانا 32 سنگ‌ نبشته‌ های خشایارشاه 33 کتیبه های غیر هخامنشی 35 … دانلود تحقیق در مورد هنر هخامنشیان