تحقیق هدفمندی یارانه ها ، تجربه کشورها

تحقیق هدفمندی یارانه ها ، تجربه کشورها

هدفمندسازی یارانه ها ، تجربه کشورها  فهرست مطالب 1- مقدمه 2 2- تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی  4 2-1- لهستان 5 2-2- بلغارستان  6 2-3- اندونزی 7 2-4- چین 8 2-5- ترکیه 9 3- تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی 10 3-1- الجزایر 11 3-2- مصر 13 3-3- تونس 15 3-4- یمن 17 4- جمع‌ بندی و نتیجه‌ گیری 20 منابع و ماخذ 22