حل عددی معادله لایه مرزی و بدست آوردن پروفایل سرعت در زمان های مختلف با استفاده از کد فرترن 90 + گزارش کار

حل عددی معادله لایه مرزی و بدست آوردن پروفایل سرعت در زمان های مختلف با استفاده از کد فرترن 90+گزارش کار

    معادله حاکم بر مسئله مورد نظر به صورت زیر می باشد که معادله حاکم در لایه مرزی در حالت گذار می باشد.(که همان معادله ساده شده ی مومنتوم برای لایه مرزی می باشد) u/∂t+u ∂u/∂x=μ.∂^2 u/∂y^2∂ روش های حل عددی :روش FTUS روش Leap frog/Frankel فایل گزارش کار نیز به صورت کامل ارائه گردیده است.کد مورد استفاده برای حل ، فرترن 90 می باشد. …