رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی : نقش واسطه ای اهداف پیشرفت ، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی

رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی : نقش واسطه ای اهداف پیشرفت ، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی

رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی : نقش واسطه ای اهداف پیشرفت ، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی فهرست مطالب: چکیده مقدمه روش و طرح تحقیق جامعه و نمونه آماری ابزار گردآوری داده ها یافته های پژوهش مشخصه‌ های برازندگی مدل و مدل برازش شده بحث و نتیجه گیری منابع جدول 1 : مشخصه های برازندگی تحلیل عاملی تاییدی خرده مقیاسها جدول 2: شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش جدول 3: ماتریس همبستگی متغیرها متغیرهای پژوهش جدول 4 : اثرات مستقیم ، غیر مستقیم و كل متغیرهای پژوهش بر یكدیگر جدول 5: مشخصه‌ های نکویی برازندگی مدل پیش‌ بینی پیشرفت تحصیلی شکل 1-1 نمودار مسیر مدل درونداد پژوهش … مقاله رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی : نقش واسطه ای اهداف پیشرفت ، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی