رساله طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ناحیه شهری )

رساله طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ناحیه شهری )

رساله طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ناحیه شهری )   فهرست مطالب : حوزه اول: بیان موضوع طراحی (paper) بیان ضرورت مطالعه و طراحی (کمی- کیفی) بیان هدف ( ارایه تصویرکلی از محصول نهایی ) منابع حوزه دوم: مطالعات و تحلیل اطلاعات – مرحله اول : مطالعات پایه – زمینه بخش 1 : مطالعات پایه فصل 1 – تعریف بازار- ادبیات بازار فصل 2 – آشنایی با مفاهیم فصل 3 – پیدایش بازار فصل 4 – فضاهای شهری فصل 5 – فضاهای تجاری به عنوان فضاهای عمومی فصل 6 – بررسی خلاصه ای از پیشینه تجارت فصل 7 – شناخت فضاهای تجاری گذشته ایران و جهان فصل 8 – گونه شناسی بازارها فصل 9 – شناخت انواع مراکز تجاری فصل 10 – شناخت مراکز خرید معاصر در ایران فصل 11 – عصر پسابازار بخش 2 : مطالعات زمینه: فصل 1 – مکانیابی پروژه فصل 2 – شناخت محدوده مورد نظر( سایت آنالیز ) فصل 3 – بررسی اجمالی بستر طرح – مرحله دوم : مطالعات تکمیلی – تطبیقی : بخش 1 : مطالعات تکمیلی: فصل 1 – مباحث اولیه در طراحی مراکز خرید امروزی فصل 2 – بررسی استانداردها و معیارهای طراحی مجتمع تجاری فصل 3 – استانداردهای مربوط به کاربری های مختلف در مراکز تجاری و تجهیرات مربوطه فصل 4 – مقررات ساختمانی در حوزه تجاری فصل 5 – شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری فصل 6 – بررسی الگوهای واحدهای تجاری فصل 7 – مطالعات سازه و تأسیسات بخش 2 : مطالعات تطبیقی : فصل 1 – نمونه های داخلی فصل 2 – نمونه های خارجی – مرحله سوم : تحلیل و جمع بندی اطلاعات و ارایه راهکار فصل 1 – جمع بندی اطلاعات فصل 2 – مبانی نظری عام طرح و تدوین مبانی طراحی معماری پروژه فصل 3 – اصول و راهبردهای طراحی فصل 4 – پیشنهاد سازه و تأسیسات – مرحله چهارم : برنامه فیزیکی  بخش 1 : مبانی برنامه ریزی فصل 1 – جمعیت مخاطب ( گروه هدف ) فصل 2 – ضابطه بالادست بخش 2 : طرح جامع : فصل 1 – بررسی کاربری های تجاری در طرح جامع فصل 2 – معرفی حوزه ها و ریزفضاها فصل 3 – خصوصیات فضاها و اجزا فصل 4 – ارایه جدول اعدادو ارقام – مرحله پنجم : قابلیت سنجی اراضی : فصل1 – معرفی گزینه پیشنهادی فصل 2 – ترکیب پر و خالی ، استقرار کاربریها ، استقرار ورودی ها و معابر حوزه سوم : طراحی و ارائه مدارک معماری * منابع و مآخذ … دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ناحیه شهری )