سمینار بررسی و بهبود روش تشویقات و تنبیهات کارکنان دولت در یک اداره دولتی

سمینار بررسی و بهبود روش تشویقات و تنبیهات کارکنان دولت در یک اداره دولتی

            این تحقیق دارای 10 صفحه است و مربوط به درس سمینار در مدیریت می باشد که در یک اداره دولتی اجرایی شده است. فرمت فایل doc می باشد. عناوین این تحقیق عبارتند از: تعریف موضوع تحقیق طرح مساله و هدف تحقیق وضعیت تشویقات و تنبهیات قبل از اجراي طرح ارزشیابی کارکنان دولت در این بندر در سال 1373 نظام تشویقات و تنبیهات و نظام شایستگی لازم و ملزوم یکدیگرند ملاحظاتی چند در خصوص ارزشیابی شایستگی چند اصل ناظر بر ارزشیابی روش ارزشیابی شایستگی کنونی مور …