شناسایی ویژگیهای سازگاری ، انگیزش و خود ادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر

شناسایی ویژگیهای سازگاری ، انگیزش و خود ادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر

شناسایی ویژگیهای سازگاری ، انگیزش و خودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر فهرست مطالب: چكیده فصل اول: کلیات مقدمه بیان مساله ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف تحقیق فرضیه ها متغیرهای پژوهش تعریف متغیرها و اصطلاحات فصل دوم: مرور پیشینه مرور مبانی نظری تاریخچه اختلالات یادگیری تعاریف اختلالات یادگیری طبقه بندی ناتوانی های یادگیری ناتوانی های یادگیری تحصیلی ناتوانی های یادگیری غیركلامی علل اختلالات یادگیری ارتباط علت شناسی با آموزش و پرورش نظریه های مربوط به اختلالات یادگیری نظریه غلبه طرفی مغز نظریه شناخت گرایان نظریه روانكاوان نظریه كوتاهی دامنه توجه نظریه فرابری آگاهی ها نظریه تاخیر در رشد نظریه ضایعات خفیف مغز نظریه چند عاملی برآورد درصد شیوع اختلالات یادگیری اعتماد به نفس ، رفتار اجتماعی و بزهكاری نظریات مختلف درباره علل موفقیت و شكست ادراكات اجتماعی ناتوانی های یادگیری و بزهكاری نوجوانی نظریه های علی نظریه های غیر علّی دیدگاه های نظری درباره سازگاری و ناسازگاری دیدگاه روانی – اجتماعی سازگاری نظریه یادگیری نظریه یادگیری اجتماعی ارتباط با دوستان و همسالان و تاثیر آن در سازگاری خصوصیات سازگاری ادراك خود و حرمت خود یا عزت نفس نظریه های خود انگیزش ارتباط انگیزش با یادگیری و عملكرد نظریه های انگیزش نظریه خودمختاری رشد خودمختاری نظریه های شرطی سازی مرورتحقیقات ایرانی تحقیقات خارجی فصل سوم: روش اجرای تحقیق جامعه و نمونه پژوهش ابزارهای پژوهش مقیاس ادراک هارتر(HPCS) ساختار ماده ها نمره گذاری شیوه اجرا بررسی شاخص های آماری ابزار پژوهش پرسشنامه خودگردانی تحصیلی نمره گذاری نسخه استاندارد نمره گذاری نسخه مخصوص دانش آموزان LD اعتبار و پایایی مقیاس منبع كنترل درونی – بیرونی راتر كاربرد مقیاس نمره گذاری و كلید آزمون راتر پایایی و روایی مقیاس كانون كنترل راتر پرسشنامه سازگاری (AISS) نمره گذاری پایایی آزمون اعتبار نرم ها روش گردآوری داده ها طرح پژوهش روش تجزیه و تحلیل داده ها فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها توصیف آماری داده ها شاخص های آمار توصیفی استنباط آماری داده ها فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری نتایج تحقیق بحث و نتیجه گیری محدودیت های پژوهش پیشنهادات برای تحقیقات آینده پیشنهادات عملی فهرست منابع … پایان نامه شناسایی ویژگیهای سازگاری ، انگیزش و خود ادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر