طرح توجیهی کارگاه عروسک سازی

طرح توجیهی کارگاه عروسک سازی

طرح توجیهی کارگاه عروسک سازی   فهرست: شرح کسب و کار  4 اهداف 4 ماموریت  4 هدف از ارایه خدمات  4 محدودیت های خدمات  4 تعهدات کارگاه تولیدی عروسک  5 نیروی انسانی مورد نیاز  5 چگونگی استخدام  6 ساختار نیروی انسانی کارگاه تولیدی عروسک 6 مکان کارگاه تولیدی عروسک  6 تجهیزات  7 منابع فیزیکی  7 طرح بازار یابی  8 بازار هدف و مشتریان  8 شیوه قیمت گذاری  8 تبلیغات 8 روشهای بهبود فروش  9 خدمات پس از فروش  9 مکان کارگاه تولیدی عروسک  9 طرح مالی  9 وام بانکی  10 ترازنامه کارگاه تولیدی عروسک  10 هزینه استهلاک 11 تحلیل نقطه سر به سر  12 قیمت خدمات  12 پیش بینی میزان درامد  12 پیش بینی میزان سود 13 صورتحساب سرمایه  14 نمودارفروش  15 روش تولید نمونه از عروسک های ساخته شده در این کارگاه 15 طریقه ایستادن عروسک روی صفحه چوبی  18 تولید عروسک های جان دار  19 انواع عروسک های ایرانی  19… طرح توجیهی کارگاه عروسک سازی