طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری  فهرست مطالب: پیشگفتار فصل اول: کلیات چکیده مقدمه مسئله تحقیق کلیات تحقیق روش شناسی اهداف تحقیق زمان اجرای نظرسنجی پرسشنامه نظرسنجی روش گردآوری اطلاعات جامعه نمونه پرسشنامه فصل دوم: پیشینه پژوهش مقدمه ادبیات و پیشینه ی تحقیق الگوی مصرف و تلفات آب شهری جدول ۱- الگوی توصیه شده مصارف سرانه خانگی برحسب لیتر در روز (تا سال ۱۳۹۰) جدول ۳- جزئیات مصرف سرانه خانگی در تهران (۱۳۶۵) جدول ۵- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی استانهای کشور جدول ۶- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی کشورها عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری جدول ۷- مقایسه میانگین فروش آب شهری و قیمت تمام شده آن در سال ۱۳۷۵ آب صنعت فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها چکیده جنس پاسخ‌ گویان جدول شماره ۱- توزیع پاسخ‌ گویان بر اساس جنس نمودار شماره ۱- پراکندگی جنسی پاسخ‌ گویان سن پاسخ‌گویان جدول شماره ۲- توزیع پاسخ‌ گویان بر اساس سن نمودار شماره ۲- پراکندگی سنی پاسخ‌گویان سطح تحصیلات پاسخ‌گویان جدول شماره ۳- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس تحصیلات نمودار شماره ۳- پراکندگی تحصیلی پاسخ‌گویان به نظر شما صرفه‌ جویی یعنی چه ؟ جدول شماره ۴- توزیع پاسخ‌ گوها بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه جویی نمودار شماره ۴- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه‌ جویی در مصرف چه چیزهایی می توان صرفه جویی کرد؟ جدول شماره ۵- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی نمودار شماره ۵- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی شما تا چه اندازه در مصرف آب صرفه‌جویی می کنید؟ جدول شماره ۶- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب نمودار شماره ۶- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب در صورت عدم صرفه جویی در مصرف آب چه مشکلاتی برای مردم به وجود می آید ؟ جدول شماره ۷- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلاتی که بر اثر عدم صرفه‌جویی در مصرف آب به وجود می آید نمودار شماره ۷- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلات عدم صرفه جویی درمصرف آب به نظر شما برای صرفه جویی در مصرف آب چه کار می شه کرد؟ جدول شماره ۸ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب نمودار شماره ۸- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب به نظر شما کدامیک از رسانه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نقش مهمتری دارند؟ جدول شماره ۹ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها در مورد اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره ۹- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ جدول شماره ۱۰ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره ۱۰- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار چند بر فراوانی نمودار جعبه ای : نمودار ساقه و برگ سوال ۱۱- را یو در این رابطه چه کار می‌ توانند انجام دهد؟ جدول شماره ۱۱- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره ۱۱- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی روزنامه‌ها در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهند؟ جدول شماره ۱۲- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره۱۲- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی شهرداری برای صرفه‌جویی آب چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ جدول شماره ۱۳- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار شماره۱۳- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نمودار میله ای نمودار جعبه ای نمودار ساقه و برگ جمع‌ بندی و نتیجه‌ گیری‌ پیشنهادات مشکلات تحقیق محدودیت های تحقیق منابع و ماخذ … دانلود طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری