بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال متوسطه در درس تاریخ از دیدگاه معلمان

بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال متوسطه در درس تاریخ از دیدگاه معلمان

بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال متوسطه در درس تاریخ از دیدگاه معلمان  فصل اول :‌ طرح تحقیق مقدمه 2 بیان مسأله 3 ضرورت و اهمیت مسأله 4 اهداف تحقیق 6 پرسشهای تحقیق 7 تعریف مفاهیم و واژه ها 8 فصل دوم : پیشینه ی تحقیق افت تحصیلی 10 علایم و نشانه ها 10 علل و عوامل مؤثر در افت تحصیلی 10 افت تحصیلی و انواع آن 13 عوامل اجتماعی افت تحصیلی 14 مدرسه گریزی و ضعف تحصیلی نوجوانان 18 نقش اولیاء مدرسه در زمینه افت تحصیلی دانش آموزان 19 عوامل شخصی موثر در ایجاد افت تحصیلی 20 مسائل آموزشی و افت تحصیلی نوجوانان 21 آثار اجتماعی افت تحصیلی 22 تعریف و طرح مسئله ی افت تحصیلی در درس تاریخ ایران و جهان (2) 23 علل افت تحصیل دانش آموزان در درس تاریخ ایران و جهان (2)24 عوامل فعال نبودن دانش آموزان و عدم انگیزه آنان در درس تاریخ ایران و جهان (2) 24 دید اجتماعی موجود در مورد درس تاریخ 26 راه کارهای پیشنهادی برای تدریس درس تاریخ ایران و جهان (2)26 ارزش و اهمیت درس تاریخ 27 به عقیده تاکیتوس ، مهم ترین نقش تاریخ 28 نتایج تحقیقات انجام گرفته شده در زمنیه افت تحصیلی 31 فصل سوم : روش تحقیق روش تحقیق 34 جامعه آماری 34 نمونه آماری 34 ابزار گردآوری اطلاعات 35 روش نمونه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها 35 فصل چهارم : آنالیز داده ها مقدمه 37 آزمون سوالها 37 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری 46 پیشنهادات 48 منابع  … 50 بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال متوسطه در درس تاریخ از دیدگاه معلمان