قاعده قرعه در فقه و حقوق ایران

قاعده قرعه در فقه و حقوق ایران

قاعده قرعه در فقه و حقوق ایران فهرست مطالب: چکیده قرعه چیست؟ الف) قرعه در لغت ب) قرعه در اصطلاح ج) انواع قرعه د) ماهیت قرعه ه) قرعه اصل یا اماره مستندات قاعده‌ی قرعه الف) قرعه در قرآن ب) قرعه در سنت و اخبار ج- اجماع و قرعه مصادیق قرعه در فقه و حقوق الف) مصادیق قرعه در فقه قرعه در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران الف- قرعه در قانون مدنی ب- قرعه در آیین دادرسی مدنی ج- قرعه در قانون مجازات اسلامی بحث و نتیجه منابع