مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن

مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن

مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن   فهرست مطالب: مقدمه صفحه سه تعریف قرارداد 4 تعهدات درقرارداد 4 عنوان قرارداد 5 نحوه تنظیم مقدمه قرارداد و موضوع قرارداد  13 مبلغ قرارداد قرارداد 19 شرایط اساسی صحت معامله (قرارداد )20 شرایط اساسی صحت شروط ضمن عقد 28 خسارت ناشی از عدم انجام تعهد  28 قوه قاهره و آثار حقوقی آن 32 حل اختلاف ناشی از قرارداد 33 نکاتی درباره قراردادهای خارجی 35 مساله دادگاه صالحه و قانون حاکم  36 احتیاطات لازم در خصوص اطراف قرارداد 37 تفسیر قراردادها بر اساس قصد مشترک طرفین 37 راه های انحلال ( اقاله و انفساخ وفسخ ) قرارداد 45 راه های حل اختلاف قراردادی 45 اعتبار نهایی قرارداد 47 اصل لزوم قراردادها 47 وجه التزام در قرارداد 48 کسور قانونی و قراردادی قرارداد 49 قانون حاکم بر قرارداد 49 اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد 51 شروط منع انتقال تعهدات به غیر 52 عوامل تغییر مبلغ قرارداد 52 حفظ حقوق قراردادی 53 دفینه و آثار تاریخی و پیامد ه 53 تضامین در قرارداد 54 ذکر منع افشای اطلاعات در قرارداد 55 دستگاه نظارت و نماینده مقیم و بازرسی در قرارداد 55 سقوط تعهدات در قرارداد 56 ذکر موادی از قانون مدنی ( قواعد عام ) حاکم برقراردادها … تحقیق مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن