مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام  فهرست مطالب: چكیده مقدمه فصل اول كلیات مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی مبحث اول جایگاه بیمه مسئولیت مدنی گفتار اول مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) گفتار دوم اهمیت مسئولیت مدنی گفتار سوم شناخت بیمه و انواع آن الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری مبحث دوم قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی گفتار اول بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن 1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای گفتار دوم بیمه و طرح های تكمیلی مسئولیت غیر قراردادی گفتار سوم سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی فصل دوم نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاكمیت خود مبحث اول وظیفه حمایتی دولت و حاكم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی گفتار اول مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران الف نصوص قرآنی ب- روایات ج- قواعد فقهی 1- قاعده لاضرر 2- قاعده تسبیب 3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛ 4- قاعده الحاكم ولی الممتنع د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه تبصره گفتار دوم ‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از كشورها در خصوص مسئولیت دولت الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت 1- حقوق مصر 2- حقوق فرانسه 3- حقوق دیگر كشورهای دارای حقوق مدون ب – طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت د- تشكیل صندوق های تعاون هـ – بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریكا س – بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون نتیجه گیری فصل سوم بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام مبحث اول اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام گفتار اول نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی الف- بررسی فقهی ضمان عاقله ب- تعریف عاقله ج- تعریف عصبه گفتار سوم بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام گفتار اول تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی گفتار دوم مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره فصل چهارم مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و سایر كشورها مبحث اول بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی گفتار اول مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران الف) وسیله نقلیه چیست؟ ب) شخص مسئول كیست؟ گفتار دوم مبنای حقوقی مسئولیت مالك وسیله نقلیه گفتار سوم خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی گفتار چهارم عوامل رافع مسئولیت الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی ب- تقصیر زیاندیده ج- فعل شخص ثالث مبحث دوم نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری گفتاراول بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری الف اهمیت حقوق حاكم برحوادث رانندگی ب- طرح های تكمیلی پوشش مسئولیت مدنی 1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه 2- كنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان 3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری 4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل 5- صندوق تامین خسارت های بدنی گفتار دوم – بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محكومیت صندوق الف- محكومیت صندوق وحذف حق دفاع ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی گفتار سوم موانع و راهكارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی الف) موانع توسعه رشته بیمه مسئولیت مدنی ب) راههای توسعه بیمه مسئولیت نتیجه گیری منابع و ماخذ منابع فارسی منابع عربی منابع لاتین َ… مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام