مقاله تخفیف و تبدیل مجازات

مقاله تخفیف و تبدیل مجازات

تخفیف و تبدیل مجازات فهرست مطالب : فصل اول : كلیات ضرورت اعمال كیفیت مخففه كیفیات مخففه قضائی با كیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد فردی بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی اختیاری بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی دادگاه مرجع صالح استناد به كیفیات مخففه است ذكر جهات تخفیف در حكم ضروری است فصل دوم : كیفیات موثر در تعیین مجازات مبحث اول : جهات تخفیف مجازات 1- معاذیر قانونی 2- معاذیر قانونی معاف كننده از مجازات 3- وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف كننده 4- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات مبحث دوم : كیفیات مخففه قضائی 1- علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی الف) گذشت شاكی و مدعی خصوصی ب ) اظهارات و راهنمایی‌ های متهم ج) اوضاع و احوالی كه متهم تحت تاثیر آن مرتكب جرم شده است. د) اعلام و اقرار متهم و) وضع خاص یا سابقه متهم ه ) اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم 2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟ 3- قلمروی اعمال كیفیات مخففه قضائی 4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات 5- ضرورت ذكر علل مخففه 6- اعمال كیفیات مخففه در تعدد جرم 7- منع جمع كیفیات مخففه فصل سوم : تبدیل مجازات 1- اجبار در تبدیل حبس‌ های كوتاه مدت به جزای نقدی 2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) الف) نظرات مشورتی ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات ج) یك رأی دادگاه انقلاب 3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت الف) ذكر حداكثر مجازات حبس ب ) مجازاتهای حبس ثابت 4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی … دانلود مقاله تخفیف و تبدیل مجازات