مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال

مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال

مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال  فهرست مطالب: عنوان فصل 1 1-1- بیان مسئله 1-2- مروری بر متون فصل2 2-1- هدف اصلی پژوهش 2-2- اهداف توصیفی 2-3- اهداف تحلیلی 2-4- فرضیات تحقیق 2-5- سوالات تحقیق 2-6- تعریف واژه ها 2-7- مشکلات و محدودیت ها 2-8- ملاحظات اخلاقی 2-9- مواد و روشها 2-9-1- نوع مطالعه 2-9-2- جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه 2-9-3- مكان و زمان انجام مطالعه 2-9-4- روش جمع آوری داده ها 2-9-5- روش اجرای طرح 2-9- 6- روش تجزیه و تحلیل داده ها فصل 3 3-1-آمار توصیفی 3-1-1- مشخصات عمومی 3-1-2- بررسی پارامترهای امواج 3-1-2-1- زمان نهفتگی 3-1-2-1- زمان نهفتگی 3-1-2-1-1- در افراد بینا 3-1-2-1-2- در افراد نابینای زودهنگام 3-1-2-2- دامنه 3-1-2-2-1- در افراد بینا 3-1-2-2-2- در افراد نابینای زودهنگام 3-2- آمار تحلیلی 3-2-1- تاثیر وضعیت بینایی بر پارامترهای امواج 3-2-1-1- زمان نهفتگی 3-2-1-1- 1- در افراد بینا و نابینای زودهنگام 3-2-1-2- دامنه 3-2-1-2-1- در افراد بینا و نابینای زودهنگام فصل 4 4-1-بحث 4-2- مقایسه زمان نهفتگی قله امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زودهنگام 4 -3- مقایسه دامنه امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زودهنگام 4-4- دلایل احتمالی کاهش زمان نهفتگی و افزایش دامنه در افراد نابینای زودهنگام 4-5- نتیجه گیری 4-6- پیشنهادات منابع فهرست جداول … مقاله مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال