پاورپوینت اصلاح الگوی مصرف

پاورپوینت اصلاح الگوی مصرف

پاورپوینت اصلاح الگوی مصرف مقدمه 1 اصلاح الگوی مصرف 4 چرا اصلاح الگوی مصرف؟ 6 نقش مردم و دولت در اصلاح 7 اصلاح الگوی مصرف در فرهنگ دینی 14 پیش نیازهای اصلاح الگوی مصرف 17 پیش نیازهای اصلاح الگوی مصرف 19 موانع و تهدیدات اصلاح الگوی مصرف 22 راهکارهای اساسی اصلاح الگوی مصرف 26 منابع 30