پاورپوینت مقایسه ای بر متدولوژی های ساخت یافته و شی گرا

مقایسه ای بر متدولوژی های ساخت یافته و شی گرا

پاورپوینت مقایسه ای بر متدولوژی های ساخت یافته و شی گرا پاورپوینت مقایسه ای بر متدولوژی های ساخت یافته و شی گرا   oمقدمه – مشکل واژگان و مفاهیم oتعریف متدولوژی oیک دسته بندی متداول از متدولوژی ها oنحوه انتخاب یک متدولوژی مناسب oمتدولوژی های ساخت یافته o متدولوژی های شی گرا  oآشنایی با متدولوژی شی گرای RUP oآشنایی با متدولوژی ساخت یافته SSADM oمقایسه بین متدولوژی RUP و متدولوژی SSADM  مشکل واژگان و مفاهیم !   oمعنای واژه های کلیدی نرم افزار ممکن است از متنی به متن دیگر متفاوت باشد    oاکثرا …