پرسشنامه اعتیاد به کار

پرسشنامه اعتیاد به کار

پرسشنامه اعتیاد به کار  پرسشنامه اعتیاد به کار – این پرسشنامه مدیریتی یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 29 سوال جهت سنجش مولفه های زیر است. سوالات با طیف 5 درجه ای لیکرت از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم تنظیم شده اند. ضریب پایایی و منبع پرسشنامه در درون متن آورده شده است.   مولفه های اعتیاد به کار : – تعارض بین کار و زندگی : سوالات 29-28-27-26-25-24-23-14-12-6-1  – وسواس اتمام کار: سوالات 22-21-20-19-18  – اعتیاد کاری : سوالات 13- …