پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان

پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان

             این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و حاوی 20 سوال می باشد که 4 بعد اثربخشی کارکنان را مورد سنجش قرار می دهد. ابعاد مورد سنجش شامل استرس شغلی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی و تمایل به ماندن می باشد. طیف مورد استفاده 5 درجه ای لیکرت است. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. ترتیب و سوالات مربوط به هر یک از ابعاد به ترتیب زیر است: تمایل به ماندن: 4 سوال از 1 تا 4 استرس شغلی: 6 سوال از 5 تا 10 …