تحقیق در مورد هنر هخامنشیان

تحقیق در مورد هنر هخامنشیان   فهرست مطالب: مقدمه. 4 کشور و سرزمین 4 شاهنشاهان هخامنشی 6 پادشاهی کورش بزرگ 8 گسترش کشور و سرزمین 8 مرگ کورش بزرگ 10

تحقیق قیام مختار

تحقیق قیام مختار فهرست مطالب : مقدمه فصل اول : بیوگرافی مختار فصل دوم : شخصیت مختار فصل سوم : مختار « كیسانی » نبود فصل چهارم : قیام امام