تحقیق زلزله در ایران

تحقیق زلزله در ایران   تحقیق زلزله در ایران فهرست : 1-مقدمه  2-دوران زلزله خيزی ايران ( 5 دوره )  1 3-پيش بينی زلزله – منشاء و علل زمين لرزه