بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران

بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران   فهرست مطالب: چكیده مبحث اول : کلیات 1- پیشینه تاریخی الف: تاریخچه عرف در کلیه تمدنها ب: تاریخچه عرف در تمدن عرب

قاعده قرعه در فقه و حقوق ایران

قاعده قرعه در فقه و حقوق ایران فهرست مطالب: چکیده قرعه چیست؟ الف) قرعه در لغت ب) قرعه در اصطلاح ج) انواع قرعه د) ماهیت قرعه ه) قرعه اصل یا

تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

بررسی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه 2 بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر