مقاله تخفیف و تبدیل مجازات

مقاله تخفیف و تبدیل مجازات فهرست مطالب : فصل اول : كلیات ضرورت اعمال كیفیت مخففه كیفیات مخففه قضائی با كیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد فردی بودن اعمال كیفیات مخففه