آسیب شناسی برنامه ریزی درسی پنهان گروه علوم تربیتی از منظر تربیت اخلاقی

آسیب شناسی برنامه ریزی درسی پنهان گروه علوم تربیتی از منظر تربیت اخلاقی

آسیب شناسی برنامه ریزی درسی پنهان گروه علوم تربیتی از منظر تربیت اخلاقی

فهرست مطالب: چكیده فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4 1-4- اهداف پژوهش 5 1-4-1- هدف اصلی5 1-4-2- اهداف فرعی6 1-5- سوالات پژوهش 6 1-6- فرضیه های پژوهش 6 1-7- متغیرهای پژوهش 7 1-7-1- متغیر مستقل 7 1-7-2- متغیر وابسته7 1-8- تعریف مفاهیم و اصطلاحات7 1-9- خلاصه 8 فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- مقدمه11 2-2- دیدکلی12 2-3- تاریخچه پژوهش13 2-4- پیشینه ی پژوهش 13 2-5- مفهوم برنامه درسی14 2-6- مفهوم و تعریف برنامه درسی پنهان15 2-7- نظریات و دیدگاههای مختلف در مورد برنامه درسی پنهان 18 2-8- برنامه ی درسی آشكار، پوچ و پنهان 19 2-8-1- برنامه ی درسی آشکار و رسمی 20 2-8-2- برنامه ی درسی پوچ یا تهی 20 2-8-3- برنامه ی درسی پنهان 21 2-9- ضرورت و اهمیت توجه به برنامه ی درسی پنهان 28 2-10- فاكتورهای مهم در ارزش برنامه درسی پنهان 30 2-11- ویژگیها ی برنامه ی درسی پنهان 31 2-12- رویکردهای برنامه ی درسی پنهان 32 2-12-1- برنامه ی درسی پنهان به منزله ی نتیجه :33 2-12-2- برنامه ی درسی پنهان به منزله ی زمینه :33 2-12-3- برنامه ی درسی پنهان به منزله ی فرآیند :35 2-12-4- عوامل موثر در شکل گیری برنامه ی درسی پنهان 35 2-13- رابطه ی تدریس با برنامه ی درسی پنهان39 2-14- تاثیر برنامه ی درسی پنهان بر تجربه های یادگیری دانشجویان 40 2-15- ارتباط تکنولوژی آموزشی با برنامه ی درسی پنهان 42 2-16- برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی 43 2-16-1- اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی درسی 46 2-16-2- مفهوم‌شناسی بحث 46 2-16-3- مبنای انسان‌شناختی برنامه درسی تربیت اخلاقی 48 2-16-4- عناصر (عوامل) برنامه درسی 50 2-17- عوامل به وجود آورنده و مؤثر بر آموزشهای حتمی یا برنامه درسی پنهان 69 2-18- نتیجه گیری 73 2-19- پیشنهاد ها و راهکارهایی برای ایجاد زمینه ی طراحی و اجرای برنامه ی درسی پنهان 76 فصل سوم: طرح پژوهش 3-1- مقدمه80 3-2- روش پژوهش 80 3-3- جامعه‌آماری 81 3-4- گروه نمونه81 3-5- روش جمع آوری اطلاعات 82 3-6- ابزارهای پژوهش 82 3-7- تجزیه و تحلیل داده ها 82 3-8- روش تعیین پایایی ابزار84 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1- مقدمه 86 4-2- نتایج توصیفی 87 4-3- نتایج استنباطی91 4-3-1- فرضیه اول:91 4-3-2- فرضیه دوم:92 4-4- اعتبار یابی 93 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه95 5-2- نتیجه گیری از فرضیات پژوهش 95 5-3- نتایج بدست آمده 96 5-4- پیشنهادات پژوهش 96 5-4-1- پیشنهادات بنیادی 96 5-4-2- پیشنهادات کابردی 97 5-5- محدودیت های پژوهش98 5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر 98 5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر 98 پیوست ها پرسشنامه. 100 جداول spss102 فهرست منابع:109 الف) منابع فارسی 109 ب) منابع لاتین 110 چكیده. 111 فهرست جداول جدول 2-1- جدول تعیین پایایی پرسشنامه 84 جدول 4-1- گرایش‌ها و شاخص‌های مرکزی برنامه ریزی پنهان87 جدول 4-2- جدول سطح اطلاعات علمی دانشجویان88 جدول 4-3 سطح پیشرفت تحصیلی دانشجویان89 جدول 4-4- جنسیت دانشجویان90 جدول4-5- خلاصه داده های ضریب همبستگی برای فرضیه پژوهش91 جدول4-6- خلاصه داده های ضریب همبستگی برای فرضیه پژوهش 92 جدول 4-7- اعتبار یابی آزمون برنامه ریزی پنهان 93 فهرست نمودارها نمودار 4-1- فراوانی برنامه ریزی پنهان در قالب نمودار هیستوگرام 87 نمودار4-2- سطح اطلاعات علمی دانشجویان در قالب نمودار دایره‌ای 88 نمودار 4-3- سطح پیشرفت تحصیلی دانشجویان در قالب نمودار دایره‌ای 89 نمودار 4-4- جنسیت دانشجویان در قالب نمودار دایره‌ای 90 دانلود پایان نامه آسیب شناسی برنامه ریزی درسی پنهان گروه علوم تربیتی از منظر تربیت اخلاقی …