اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاکهای با کاربری مختلف

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاکهای با کاربری مختلف فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه و کلیات 1-1- بیان مسأله و ذکر مشکل 1-2- تعاریف خاکهای شور و سدیمی 1-3- منشأ نمک در طبیعت 1-3-1- عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب هوا دیدگی رسوبات ثانویه یا فسیلی فرو نشست های جوی فعالیت‌ های بشر 1-3-2- شرایط مناسب برای شور و سدیمی شدن خاکها طبقه بندی خاکهای شور و سدیمی در جهان خصوصیات خاک‌ های شور خاک‌ های شور و سدیمی خاک‌ های سدیمی 1-4- طبقه بندی خاکهای شور و سدیمی در ایران 1-4-1- شوری 1-4-2- سدیمی بودن 1-4-3- نمک غالب خاک های سدیمی 1-5- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های شور و سدیمی 1-5-1- خصوصیات فیزیکی عمق مؤثر وزن مخصوص ظاهری توزیع خلل و فرج هدایت هیدرولیکی یا آب گذری قابلیت استفاده آب خاک ساختمان خاک سرعت نفوذ بافت خاک قابلیت کشت و کار پراکنش رسها و هدایت هیدرولیکی 1-5-2- خصوصیات شیمیایی واکنش خاک نسبت جذب سدیم محلول (SAR) و درصد سدیم تبادلی (ESP) نمک‌ های محلول – شوری خاک هدایت الکتریکی 1-6- اثر شوری و قلیائیت بر رشد گیاهان 7-1- سوالاتی که در این تحقیق مطرح می‌باشند 8-1- فرضیات مطرح شده عبارتند از 9-1- اهداف فصل دوم: بررسی منابع 2-1- خاک‌ های بکر و تأثیر کشت و کار بر کیفیت و پایداری آن 2-2- تاثیر شوری ، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر خصوصیات مختلف خاکها 2-2-1- تاثیر شوری ، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر پایداری خاکدانه ها 2-2-1- تاثیر شوری ، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر میزان رس قابل انتشار 2-2-2- تاثیر شوری ، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر هدایت هیدرولیکی خاک 2-2-3- اثر شوری و سدیم تبادلی بر دینامیک ماده آلی و سرعت تجزیه‌ ی آن فصل سوم: مواد و روش ها 3-1- زمان و مکان انجام پژوهش 3-2- مشخصات کلی مناطق مورد نمونه برداری 3-3- تهیه نمونه‌ های خاک و تیمار کردن آنها 3-4-1- تجزیه های فیزیکی انجام شده روی خاکها و خاکدانه ها بافت خاک دانسیته توده خاک پایداری خاک دانه ها رس قابل انتشار تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه و رطوبت نقطه پژمردگی هدایت هیدرولیکی اشباع 3-4-2- روش های تجزیه شیمیایی انجام شده بر روی خاک ها اندازه گیری واکنش خاک هدایت الکتریکی (ECe ) کاتیون های محلول کربن آلی 3-4-3- تجزیه های بیولوژیکی انجام شده روی خاک دانه ها تنفس میکروبی 3-5- تجزیه و تحلیل داده‌ ها فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری 4-1- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه ها در خاک های با کاربری متفاوت 4-1-1- تأثیر شوری بر میزان پایداری خاکدانه ها در خاک های با کاربری متفاوت 4-1-2- تأثیر قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه‌ها در خاک های با کاربری متفاوت 4-2- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاک های با کاربری متفاوت 4-2-1- تأثیر شوری بر میزان رس قابل انتشار در خاک های با کاربری متفاوت 4-2-2- تأثیر قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاک های با کاربری متفاوت 4-3- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های با کاربری متفاوت 4-3-1- تأثیر شوری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های با کاربری متفاوت 4-3-2- تأثیر قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های با کاربری متفاوت 4-4- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاکهای با کاربری متفاوت 4-4-1- تأثیر شوری بر میزان تنفس میکروبی خاک های با کاربری متفاوت 4-4-2- تأثیر قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاک های با کاربری متفاوت 4-3- نتیجه گیری کلی : 4-4- پیشنهادات و راهکارها منابع