اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی ( حقوق عمومی ، موانع و راهکارها )

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی ( حقوق عمومی ، موانع و راهکارها )

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی ( حقوق عمومی ، موانع و راهکارها ) فهرست مطالب: چکیده مقدمه و طرح بحث 1-بخش اول: کلیات 1-1- فصل اول: بعضی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی 1-1-1- اصل فوریت اجرای حکم 1-1-2- اصل تداوم عملیات اجرایی و عدم تاخیر اجرای حکم 1-1-3- اصل ممنوعیت اشخاص و مقدمات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم فصل دوم: 1-2- مفهوم دولت واموال دولتی 1-1-2- اصطلاح دولت در قوانین و مقررات و ادبیات حقوقی 2-1-2- مفهوم اموال دولتی 1-3- اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان 1-1-3- اقسام اموال دولتی و شهرداریها 2-1-3- اصول حاکم بر اموال دولتی 2-1-3-1- منع استفاده انحصاری از اموال دولتی 2-1-3-2- منع انتقال و فروش اموال دولتی 2-1-3-3- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی 2-1-3-4- عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی 1-4- اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث 1-4-1- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب 1-4-2- بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال 13 66 2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول قوانین مورد بحث 1-2- شهرداری ها 2-2- دولت و موسسات دولتی 3- شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث 3-1- در مورد شهرداری ها 3-2- در مورد وزارت خانه و موسسات دولتی 4- نتیجه گیری منابع و ماخذ