ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام

فهرست مطالب: چكیده. 1 فصل اول كلیات تحقیق ارائه مدلی جامع برای توسعه محصول جدید (NPD) در شركت گرانیت 3 1-1- مقدمه 3 1-2- ضرورت واهمیت تحقیق (بیان مسأله). 4 1-3- پیشینه تحقیق :5 1-4- فرضیه های تحقیق :7 1-5- اهداف تحقیق 7 1-6- روش تحقیق 8 فصل دوم ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه 10 2-2- بخش اول: مفاهیم محصول و توسعه محصول جدید 11 2-2-1- كالا و مفاهیم آن 11 2-2-2- تعریف كالا 11 2-2-3- سطوح كالا 11 2-2-4- سلسله مراتب كالا 12 2-2-5- طبقه بندی كالا 13 2-2-6- توسعه محصول از نظر عامگرایان و خاصگرایان :17 2-2-7- گزارشی جامع از بهره وری توسعه محصول در صنایع آمریكا 23 2-2-8- نرم افزار مدیریت دوره عمر محصول (PLM) :27 2-2-9-حوزه های P L M… 27 2-2-10-دلایل تنوع اشكال منحنی عمر محصولات 28 2-2-11- منحنی عمر محصول برای كالاهای معمولی 29 2-2-12- تحلیل ویژگی كالا درهرمرحله ازعمركالا :29 2-2-13- اشكال منحنی عمر كالاهای خاص 30 2-3- بخش دوم: عوامل كلیدی توسعه محصول 35 2-3-1- نیازها،خواسته ها و تقاضاها 36 2-3-2- محصولات یا كالاها 37 2-3-3- ارزش، هزینه و رضایت 37 2-3-4- مبادله ، تعاملات و روابط 37 2-3-5- شرایط مبادله برای انجام مبادله :38 2-3-6- آمیخته های بازاریابی :41 2-3-7- رابطه تكنولوژی و ارزیابی آن برای تولید محصول جدید 46 2-3-8- مدلهای ارزیابی تكنولوژی :48 2-3-9- عامل مدیریت تیم توسعه محصول 49 2-3-10- استراتژیها و مدل های توسعه محصول 50 2-3-11- استراتژی عمومی پورتر 51 2-3-12- مدل استراتژی رقابتی آنسف 52 2-3-13- مدل استراتژی سازگاری محصول جدید با مهارتهای R&D موجود شركت 54 2-3-14- مدل توسعه ویژگیهای كیفی در محصول Q F D.. 56 2-3-15- مدل نقشه راه محصول (PLR):57 2-3-16- مدل توسعه محصول مرحله به مرحله كوپر 58 فصل سوم روش تحقیق 3-1- مقدمه. 62 3-2- روش تحقیق 62 3-3- تحقیق از نظر ماهیت و روش :63 3-4- جامعه و نمونه آماری تحقیق 64 3-4-1- جامعه آماری مورد مطالعه 64 3-4-2- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 64 3-5- ابزار و مراحل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها 64 3-5-1- تصمیم گیری چند معیاره (MCDM):66 3-5-2- رویكرد تحلیل سلسه مراتبی (AHP). 66 3-5-3- بیان اصول ریاضی AHP و چگونگی اولویت بندی این روش 68 3-5-4- بیان اصول اولویت بندی عوامل 69 3-6- درخت تصمیم برای شركت گرانیت :71 فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1- مقدمه. 74 4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پیش آزمون 74 4-2-1- نتایج حاصل از تحلیل پیش آزمون 75 4-2-2- آنالیز پایایی پرسشنامه با تکنیک آلفای کرونباخ 77 4-2-3- مدل تحقیق 78 4-2-4- نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه نهایی و آزمون فرضیه ها 80 4-3- مقایسه عوامل اصلی مدل 91 4-4- مقایسه شاخص های کلیدی تکنولوژی 92 4-5- مقایسه شاخص های کلیدی بازاریابی 93 4-6- مقایسه شاخص های کلیدی تجاری سازی 94 4-7- مقایسه شاخص های کلیدی تیم توسعه محصول 95 فصل پنجم نتیجه گیری، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق 5-1- مقدمه. 97 5-2- نتیجه گیری حاصل از یافته های پژوهش 97 5-2-1- نتایج حاصل از یافته ها و فرضیات پژوهش 97 5-2-2- نتایج حاصل از عوامل اصلی مدل پژوهش 97 5-2-3- نتایج حاصل از شاخص های عوامل اصلی مدل 98 5-3- پیشنهادات برای بهبود فرایند توسعه محصول جدید در گرانیت 100 5-4- پیشنهادات در سطح كلان برای موفقیت درNPD در گرانیت 100 5-5- پیشنهادات تاكتیكی 101 5-6- پیشنهادات برای محققین بعدی 104 منابع مراجع فارسی 106 مراجع انگلیسی 107 پیوست: پرشسنامه نهایی پژوهش براساس الگوی AHP. 108 فهرست اشكال شكل2-1: سطوح پنج گانه كالا 11 شكل2-2: طبقه بندی انواع كالا 15 شكل2-3: فرایند توسعه محصول جدید و توفیق درتوسعه محصول ازدیدگاه كریك وهارت 18 شكل2-4 عوامل موثر بر توسعه محصول جدید باتغییرات محیطی و سهم بازار 22 شكل2-5 منحنی دوره عمر كالاهای تخصصی 31 شكل 2-6 منحنی دوره عمر كالاهای معمولی تخصصی 31 شكل 2-7منحنی دوره عمر كالاهای سرگرم كننده 32 شكل2-8 منحنی دوره عمر كالاهای تابع مد 32 شكل2-9: فرایند ایده و غربال ایده ها برای توسعه محصول 33 شكل2-10 : منحنی دوره عمرمحصول بابرند-سود-فروش – رضایت محصول 34 شكل2-11 : ساختاراقتصادی مبادله مدرن 39 شكل2-12: نیروهای اصلی دربازاریابی مدرن 39 شكل 2-13: مفهوم بازاریابی 40 شكل2-14 جهش تغییرات تكنولوژی در توسعه محصول 48 شكل 2-15: عوامل مدیریت و تاثیر آن بر توسعه محصول 50 شكل 2-16: ماتریس استراتژی عمومی پورتر 52 شكل 2-17: ماتریس استراتژی رقابتی آنسف 52 شكل 2-18: مدل استراتژی سازگاری محصول جدید با مهارتهای R&D موجود شركت 55 شكل 2-19 مدل نگرش فرایند طراحی محصول جدید با تكنیك QFD 57 شكل 2-20: مدل ساختاری توسعه محصول جدید 58 فهرست جداول جدول2-1: عارضه یابی شكست درفرایند توسعه محصول از دیدگاه كریكوهارت 20 جدول2-2: نه روش برای ساختن وپرورش تقاضا از دیدگاه مدل آنسف باتوجه به نوع بازار و محصول 53 جدول 2-3:مدل 6مرحله ای توسعه محصول كوپر 60 جدول 3-1:جدول مقایسات زوجی 68 جدول 3-2: جدول مقیاس مقایسه زوجی 69 جدول 4-1: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تکنولوژی 75 جدول 4-2: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل بازاریابی 76 جدول 4-3: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تجاری سازی 76 جدول 4-4: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تیم توسعه محصول 77 جدول 4-5: مقایسات زوجی عوامل اصلی مدل 81 جدول 4-6: مقایسات زوجی شاخصهای تکنولوژی 82 جدول 4-7: مقایسات زوجی شاخصهای بازاریابی 83 جدول 4-8: مقایسات زوجی شاخصهای تجاری سازی 84 جدول 4-9: مقایسات زوجی شاخصهای تیم توسعه 85 جدول 4-10: مقایسات زوجی عوامل اصلی مدل 86 جدول 4-11: مقایسات زوجی شاخصهای تکنولوژی 87 جدول 4-12: مقایسات زوجی شاخصهای بازاریابی.. 88 جدول 4-13: مقایسات زوجی شاخصهای تجاری سازی… 89 جدول 4-14: مقایسات زوجی شاخصهای تیم توسعه. 90 جدول 4-15: مقایسه وضع موجود و ایدهآل عوامل اصلی.. 91 جدول 4-16: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تکنولوژی… 92 جدول 4-17: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی بازاریابی.. 93 جدول 4-18: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تجاری سازی 94 جدول 4-19: مقایسه وضع موجود و ایده آل شاخص های کلیدی تیم توسعه محصول 95 فهرست نمودار نمودار 2-1: شاخص بهره وری در صنایع مختلف آمریكا در 5سال.. 24 نمودار2-2: رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری توسعه محصول در صنایع آمریكا در سال 1989 25 نمودار2-3: دسته بندی آمیزه های بازایابی (4ps) از دیدگاه كاتلر 44 دانلود پایان نامه ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام …