ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام : ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران  فهرست مطالب: چكیده 1  مقدمه 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1مقدمه 5 2-1- تاریخچه مطالعاتی 5 3-1- چارچوب نظری تحقیق 9 4-1- بیان مسئله 10 5-1- اهمیت تحقیق 11 6-1- اهداف تحقیق 12 7-1- فرضیات تحقیق 13 1-7-1- فرضیه اصلی 13 2-7-1- فرضیه های فرعی 13 8-1- حدود مطالعاتی 13 9-1- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 13 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 18 2-2- پیشینه تاریخی تحقیق 18 3-2- رفتار مالی ؛ پارادایم حاکم بربازارهای مالی 23 1-3-2- روانشناسی شناختی 25 2-3-2- محدودیتهای آربیتراژ 29 4-2- تاریخچه تحلیل فنی 31 1-4-2-عنصر انسان 31 2-4-2- موج چیست 32 3-4-2- زمینه تعیین قیمت 33 4-4-2-نظریه داو 35 5-2- بازده سود سهام 35 6-2- بازده مورد انتظار 36 1-6-2- محاسبه بازده مورد انتظار 36 7-2- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه 38 1-7-2- تولد مدل 39 2-7-2- بتا چیست 40 3-7-2- معنی مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای برای شما چیست 41 8-2- مروری بر تئوری قیمت گذاری آربیتراژ 42 1-8-2- مدل سازی آربیتراژ 44 2-8-2- گام های اساسی برای به کارگیری آربیتراژ 44 3-8-2- منابع ریسک در آربیتراژ 44 4-8-2- مزایای آربیتراژ نسبت به مدل قیمت گذاری دارییهای سرمایه ای 45 5-8-2- مشکلات و چالش های تئوری قیمت گذاری آربیتراژ 45 9-2- پیشینه تحقیق 46 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 48 2-3- روش تحقیق 48 1-2-3- تعریف روش تحقیق 48 2-2-3- هدف تحقیق 48 3-2-3- روش جمع آوری داده ها 49 3-3- مدل مفهومی تحقیق 49 4-3- مشخصات فرضیه های پژوهش 50 5-3- جامعه و نمونه آماری 50 6-3- روش نمونه گیری 50 7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 51 8-3- فرآیند اجرای تحقیق 51 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ ها 1-4 مقدمه‏ 54 2-4- نام گذاری و اندازه گیری متغیر ها54 3-4- بررسی نرمال بودن داده ها55 4-4- فرضیه های تحقیق 57 5-4- فرضیه های آماری تحقیق 58 6-4- تجزیه و تحلیل فرضیه ها 58 1-6-4- فرضیه اول 58 2-6-4- آزمون فرضیه دوم ارتباط بین بازده مورد انتظار و حجم معاملات 66 3-6-4- فرضیه اصلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار 74 فصل پنجم: نتیجه‌ گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 83 2-5- نتیجه گیری :83 3-5- محدودیت های تحقیق 84 4-5- پیشنهادها :85 1-4-5- پیشنهاد به بورس اوراق بهادار :85 2-4-5- پیشنهاد به تحقیقات آتی :86 پیوستها تعیین اندازه حجم نمونه توسط نرم افزار NCSS 88 منابع و ماخذ منابع فارسی 141 منابع لاتین :143 چکیده انگلیسی :144 جدول 1-4 نام گذاری و اندازه گیری متغیر ها 55 جدول 2-4 نرمال بودن داده ها 55 جدول 3-4 آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال 81 56 جدول 4-4 آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال 82 56 جدول 5-4 آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال 83 56 جدول 6-4 آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال 84 56 جدول 7-4 آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال 85 57 جدول 8-4 آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال 86 57 جدول 9-4 آزمون کلموگروف اسمیرنوفسالهای 81 الی 86 57 جدول 10-4 ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و تغییرات قیمت 59 جدول 11-4تحلیل واریانس 59 جدول 12-4 ضریب همبستگی بینریشه بازدهی و تغییرات قیمت 60 جدول 13-4 تحلیل واریانس 60 جدول 14-4 ضریب همبستگی بینریشه بازدهی و تغییرات قیمت 61 جدول 15- 4تحلیل واریانس 61 جدول 16-4 ضریب همبستگی بینریشه بازدهی و تغییرات قیمت 62 جدول 17- 4تحلیل واریانس 63 جدول 18-4 ضریب همبستگی بینریشه بازدهی و تغییرات قیمت 64 جدول 19- 4تحلیل واریانس 64 جدول 20-4 ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و تغییرات قیمت 65 جدول 21-4 تحلیل واریانس 65 جدول22-4 ضریب همبستگی بینریشه بازدهی و تغییرات قیمت 66 جدول23-4 تحلیل واریانس 66 جدول 24-4 مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات 67 جدول 25-4 تحلیل واریانس 67 جدول 26-4 مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی وحجم معاملات 68 جدول 27-4 تحلیل واریانس 68 جدول 28-4 مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات 69 جدول 29-4 تحلیل واریانس 69 جدول 30-4 مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات 70 جدول 31-4تحلیل واریانس 70 جدول 32-4 مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی و حجم معاملات 71 جدول 33-4تحلیل واریانس 71 جدول 34-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات 72 جدول 35-4تحلیل واریانس 72 جدول 36-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات 73 جدول37-4تحلیل واریانس 73 جدول38-4 مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام74 جدول 39-4تحلیل واریانس 75 جدول 40-4 مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام75 جدول 41-4تحلیل واریانس 76 جدول 42-4 مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام77 جدول43-4تحلیل واریانس 77 جدول 44-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام78 جدول 45-4تحلیل واریانس 78 جدول 46-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام79 جدول 47-4تحلیل واریانس 79 جدول 48-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام80 جدول 49-4تحلیل واریانس 80 جدول 50-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام81 جدول 51-4تحلیل واریانس 81 جدول 2-5 مدل رگرسیونی 84 نمودار 1-2 تحلیل موج 33 … ارتباط بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام