ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس   فهرست پایان نامه : چكیده 1 مقدمه 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی 4 2-1 بیان مساله 10 3-1چهارچوب نظری تحقیق 11 4-1 فرضیه های تحقیق 12 5-1 اهداف تحقیق 12 6-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 12 7-1 حدود مطالعاتی 13 8-1 تعریف واژه ها واصطلاحات 13 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 19 2-2 تعریف حسابرسی 19 3-2 انواع حسابرسی 20 1-3-2 انواع حسابرسی از نظردلیل ارجاع کار 20 2-3-2 انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی 21 3-3-2 انواع حسابرسی از نظر زمان انجام کار 21 4-3-2 انواع حسابرسی از نظر شیوه انجام کار 22 5-3-2- انواع حسابرسی از دیدگاه دیگر 22 4-2 معیارهای ارزیابی اطلاعات 23 1-4-2 مربوط بودن 23 2-4-2 تایید پذیری (قابلیت رسیدگی) 24 3-4-2 عاری بودن از سو گیری 25 4-4-2 کمیت پذیری 25 5-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی 28 6-2 نقش اصلی حسابرسی 30 1-6-2 بعد کنترلی 30 2-6-2 بعد اعتبار بخشی 30 7-2 مفاهیم مهم حسابرسی 31 1-7-2 شواهد حسابرسی 31 2-7-2 انواع شواهد در حسابرسی 32 1-2-7-2 ماهیت شواهد حسابرسی 33 3-7-2 مراقبت های حرفه ای 33 4-7-2 ارایه منصفانه 34 5-7-2 استقلال حسابرس 35 6-7-2 اصول اخلاقی 35 8-2 نقش و جایگاه حسابرسی 36 1-8-2 نقش اقتصادی حسابرس 38 2-8-2 قانون تجارت و حسابرسی مستقل 39 3-8-2 محوریت استاندارد های حسابداری وحسابرسی 41 9-2 ابعاد نظام کنترل مالی در ایران 42 10-2 گزارش حسابرسی 43 1-10-2 موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد 43 2-10-2 موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیر ندارد 45 3-10-2 انواع گزارش های حسابرسی 45 11-2 معیارهای عملکرد 46  12-2 شاخص های عملکرد مالی 48 13-2 روش های تجزیه و تحلیل مالی 52 14-2 نسبت های مالی 53 15-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و نسبت های مالی 53 16-2 طبقه بندی نسبت ها 54 17-2 نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق 55 1-17-2 نسبت های نقدینگی 55 2-17-2 نسبت های سود آوری 57 3-17-2 نسبت های سرمایه گذاری 60 4-17-2 نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی 62 5-17-2 سایر نسبت های مالی استفاده در تحقیق 65 18-2 استفاده کنندگان نسبت های مالی 66 19-2 محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی 67 20-2 نسبت های مالی وشاخص های عملکرد شرکت های موفق 68 21-2 کاربرد نسبت های مالی در پیش بینی ناتوانی مالی 68 22-2 انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی 69 1-22-2 مدل آلتمن 69 2-22-2 مدل زیمسکی 69 3-22-2 مدل شیراتا70 23-2 ویژگی های شرکت های ورشکسته 71 24-2 روش های تحلیلی 72 25-2 ارتباط بین معیارهای عملکرد و گزارش حسابرس 74 26-2 مسئولیت حسابرس در رابطه با تداوم فعالیت شرکت 75 27-2 تحقیقات انجام یافته مرتبط با تداوم فعالیت 76 28-2 سایر متغیرهای تحقیق 79 1-28-2 اندازه شرکت و اظهار نظر حسابرس 79 2-28-2 تحقیقات مرتبط با اندازه شرکت 80 29-2 پیش بینی اظهار نظر حسابرس 82 1-29-2 انواع الگوهای پیش بینی اظهار نظر حسابرس 82 30-2 پیشینه تحقیق 85 1-30-2 تحقیقات داخلی 85 2-30-2 تحقیقات خارجی 88 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 93 2-3 جامعه آماری تحقیق 93 3-3 روش تحقیق 96 4-3 روش جمع آوری داده ها 96 5-3 ابزار گردآوری اطلاعات 96 6-3 روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 97 7- 3 مدل 100 1-7-3 ویژگی های یک مدل خوب 100 2-7- 3 رگرسیون 101 3-7-3 رگرسیون لجستیک 101 8-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق 102 9-3 جنبه نو آوری تحقیق 105 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ ها 1-4 مقدمه107 2-4 خلاصه یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق 107 3-4 آزمون فرضیه اول 110 4-4 آزمون فرضیه دوم115 5-4 آزمون فرضیه سوم 116 6-4 ارایه مدل رگرسیون چند گانه 117 1-6-4 مدل لجستیک با استفاده از روش ENTER 117 7-4 مدل لجستیک با استفاده از روش Backward Stepwise (پس روند)119 8-4 مدل لجستیک با واردکردن تمامی متغیرها 122 فصل پنجم: نتیجه‌ گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه126 2-5 خلاصه تحقیق 126 3-5 یافته های تحقیق در مورد فرضیه ها127 1-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه اول 127 2-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه دوم129 3-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه سوم129 4-5 تفسیر کلی نتایج تحقیق 129 5-5 محدودیت های تحقیق 131 6-5- پیشنهادهای تحقیق 132 1-6-5 پیشنهادهایی برای کاربران نتایج تحقیق 132 2-6-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 132 پیوستها پیوست الف: تعاریف جدول نسبت های مالی 135 پیوست ب: خروجی نرم افزار 142 منابع و ماخذ منابع فارسی 167 منابع لاتین 170 چکیده انگلیسی 172  جدول 1-2 : نوع بنگاه های اقتصادی و مکانیزم های کنترل آنها (در شرایط کنونی آنها)42 جدول 2-2 نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی 62 جدول 1-3 شرکت های دریافت کننده گزارش مقبول 95 جدول2-3 شرکت دریافت کننده گزارش مشروط 95 جدول1-4 : یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهار نظر مقبول 108 جدول2-4 : یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهارنظر غیر مقبول (مشروط)109 جدول3-4: توزیع فراوانی دو متغیر بحران مالی واظهار نظر حسابرس 110 جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نسبت های مالی 110 جدول5-4: نتایج آزمون t برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه113 جدول6-4 : نتایج آزمون کروسکال والیس برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه115 جدول7-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای اندازه شرکت 116 جدول 8-4 : نتایج آزمون t برای میانگین اندازه دو جامعه116 جدول 9-4 : نتایج آزمون کای دو متغیر بحران مالی واظهار نظرحسابرس 117 جدول 10-4 نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل براظهار نظر حسابرس 117 جدول 11-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل و اظهار نظر حسابرس 118 جدول 12-4 : مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل 118 جدول 13-4 ضرایب متغیرها و سطح معنی داری آنها 118 جدول 14-4 : نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل بر اظهار نظر حسابرس 119 جدول 15-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس 120 جدول16-4: مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده بااستفاده از مدل 120 جدول 17-4 : ضرایب متغیرها و سطح معنی داری آنها 121 جدول 18-4 : نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیر های مستقل بر اظهار نظر حسابرس 122 جدول 19-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس 122 جدول 20-4: مقادیرمشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل 123 جدول 21-4: ضرایب متغیر ها و سطح معنی داری آنها 123 جدول1-5 : خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق 126 نمودار1-3 فرایند انتخاب جامعه آماری موردمطالعه به روش غربال گیری 94