ارزیابی عملکرد شرکت­ های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP و TOPSIS

ارزیابی عملکرد شرکت­ های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP و TOPSIS

ارزیابی عملکرد شرکت­های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP و TOPSIS فهرست مطالب: چکیده مقدمه پیشینه تحقیق نسبت های مالی نسبت های فعالیت ( نسبت های گردش دارایی ها ) نسبت های سودآوری برنامه ریزی فازی سلسله مراتبی (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) روش TOPSIS نتایج ارزش شاخص های فرعی با استفاده از تكنیک FAHP رتبه بندی عملكرد شركتهای سیمانی در سال مالی 1388 نتیجه گیری منابع