استراتژی توسعه کسب و کار خانگی

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی  مقدمه 3 الف – فرآیند اخذ جواز تاسیس و محدودیت‌ های آن برای كارآفرینان 6 پ – موانع مقررات صادرات و واردات برای كارآفرینان و صنایع كوچک 12 ج – قانون مالیات و موانع آن برای صنایع كوچک 14 د – قانون كار و موانع آن برای كارآفرینان 16 عوامل بازدارنده و موانع محیطی توسعه کارآفرینی کدامند؟ 18 موانع اداری کارآفرینی در ایران 19 تاثیر محیط کسب‌ و کار بر توسعه کارآفرینی 20 چارچوب ارزیابی محیط کسب و کار بانک جهانی 20 چارچوب شرکت نوسازی صنایع ایران 21 ارزیابی وضعیت موجود محیط کسب و کار 22 اقدامات قانون گذاری و اجرایی انجام شده برای بهبود محیط کسب و کار کشور 22 سیاست‌ های کلی اصل 44 23 استراتژی توسعه کسب و کار خانگی بعنوان یک صنعت کوچک 24 تعاریف و مفاهیم کسب و کار خانگی 24 مروری بر مشاغل خانگی در برخی از کشورها 26 ساختارهای کسب و کار خانگی (Home – based Business Structures ) 29 1- ساختار متمرکز (( Focussed Structure) 30 2- ساختار خطی : 31 ویژگیهای ساختار خطی  31 3- ساختار مرکب (Compound – based Structure) 32 ویژگیهای ساختار مرکب : 33 4- ساختارهای مجموعه ای (Collection – based Structure ) 33 ویژگی های ساختار مجموعه ای 33 ساختارهای منظومه ای ( Solar – based Structure) 34 ویژگی های ساختار منظومه ای : 34 طبقه بندی کلی مشاغل خانگی و کارگاه های خانوادگی 35 قابلیتهای پیاده سازی کسب و کارهای خانگی : 47 عمده ترین مزیتهای نسبی کسب و کار خانگی : 47 آئین نامه اجرایی پیشنهادی ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی 50 عمده ترین سیاستهای قابل پیگیری توسط شوراهای استانی کسب وکار خانگی : 60 تصویب نامه 61 بررسی نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط با تأکید بر رویکرد استراتژیک ، چالشها و راهکارها 65 تفاوت های بخش دولتی و خصوصی 68 الف) مالی و مالیاتی 75 ب) بودجه های تحقیقاتی 76 ج) تسهیلات پشتیبانی 76 د) حمایت های قانونی 77 رابطه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با بخش غیردولتی ها (SME ها)و نقش دولت 77 بررسی عمیق تر شرکت های کوچک و متوسط 82 ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط 84 موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط 85 الف) موانع داخلی : 85 ب ) موانع خارجی : 86 نقش کسب و کار های کوچک و متوسط در اقتصاد 86 مراحل ایجاد کسب و کار کوچک و متوسط 88 ارزیابی اولیه کسب و کار: 88 برنامه ریزی کسب و کار  89 تأمین منابع مالی : 89 چالشهای انتقال فناوری در شرکتهای کوچک و متوسط 90 چالش اول: یادگیری فناوری های نوین 90 چالش دوم: ارزیابی فناوری های جدید 91 چالش سوم: انطباق موفق فناوری جدید 92 چالش چهارم: گزینه های توسعه فناوری 92 پیشنهادات 93 جمع بندی 95 مآخذ 99