اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی

اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی

اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی فهرست مطالب: چکیده :3 مقدمه :4 طرح مسأله :6 پرسش های تحقیق :8 روش های تحقیق :9 یافته های پژوهش :11 الف ) تعاریف سالمند و سالمندی چیست ؟12 1- الف ) تعریف سالمند و سالمندی با رجوع به برخی منابع مکتوب ( اسناد ، اینترنت و… )12 2-الف ) تعریف سالمند و سالمندی از دیدگاه خود افراد سالمند. 16 ب ) چرا افراد سالمند پس از بازنشستگی به اشتغال روی می آورند ؟17 1- ب) چه کسانی کار فروش بلیط را انجام می دهند ؟. 20 2- ب) سیستم اشتغال ( غیر رسمی ) در باجه های فروش بلیط به چه صورت می باشد؟. 21 3-ب ) دلیل اصلی آن ها که به اشتغال بعد از بازنشستگی روی آورده اند چیست؟. 23 نتیجه گیری :27 منابع  29 … اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی