اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی فهرست مطالب : چكیده مقدمه مبانی نظری پژوهش نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط کیفیت اقلام تعهدی و روابط سیاسی پیشینه پژوهش دوره پژوهش و نمونه آماری متغیرهای پژوهش متغیر وابسته متغیرهای مستقل فرضیه های تحقیق تجزیه و تحیل داده ها و آزمون فرضیه ها آماره های توصیفی نرمال بودن متغیرهای وابسته مدل کیفیت اقلام تعهدی آنالیز واریانس نتیجه گیری و پیشنهادات منابع