اقلام تعهدی درصدی در مقابل اقلام تعهدی سنتی : واکاوی موضوع در بازار سرمایه ایران

اقلام تعهدی درصدی در مقابل اقلام تعهدی سنتی : واکاوی موضوع در بازار سرمایه ایران

اقلام تعهدی درصدی در مقابل اقلام تعهدی سنتی : واکاوی موضوع در بازار سرمایه ایران فهرست مطالب: چکیده مقدمه مبانی نظری پژوهش دلایل بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات موضوعی پیشینه تحقیق اهمیت و ضرورت انجام پژوهش فرضیه های پژوهش تعریف و اندازه گیری متغیرهای پژوهش داده‌ ها ، جامعه ونمونه آماری روش پژوهش و مدلهای مورد استفاده بررسی مدل ساده پیش بینی سود سال آینده بررسی مدل پیچیده پیش بینی سود سال آینده یافته های پژوهش نتایج آزمون فرضیه ها بحث و نتیجه گیری پیشنهادها منابع و ماخذ