الگوریتم عیب یابی گیربكس های اتوماتیک

الگوریتم عیب یابی گیربكس های اتوماتیک

الگوریتم عیب یابی گیربكس های اتوماتیک  فهرست مطالب:  1- مقدمه :4 1-1- گیربکس اتوماتیک 4 1-2- مزایای سیستم 6 1-3- اجزاء و قطعات سیستم گیربکس اتوماتیک هوشمند 7 2- عیوب گیربكس های اتوماتیک 8 2-1- كدهای مربوط به عیوب مختلف گیربكس 8 3- الگوریتم عیب یابی گیربکس اتوماتیک ZF 4HP20 11 3-1- پروسه عیب یابی 11 3-1-1- بررسی های اولیه 12 3-1-2- عیب یابی سریع 13 3-1-3- نشتی روغن گیربکس اتوماتیک 14 3-2- تجهیزات عیب یابی گیربکس اتوماتیک 16 3-3- الگوریتمهای عیب یابی 19 3-3-1- لیست عیوب احتمالی گیربکس اتوماتیک 19 3-3-2- سیگنال سرعت موتور 20 3-3-3- سرعت ورودی گیربکس اتوماتیک 21 3-3-4- سرعت خروجی گیربکس اتوماتیک 22 3-3-5- سوئیچ چند کاره 22 نتیجه گیری 23 مراجع 24