انواع سوئیچ­ های نوری و کاربردهای آنها

تحقیق سوئیچ های نوری – انواع سوئیچ­ های نوری و کاربردهای آنها

تحقیق انواع سوئیچ­ های نوری و کاربردهای آنها  فهرست مطالب: فصل اول 4 مقدمه 4 فصل دوم  8 کاربرد سوئیچ های نوری 8 ارتباطات نوری 9 حفاظت سوئیچینگ 11 مالتیپلکس نوری (OADM) 11 مونیتورینگ سیگنال نوری (OSM) 12 قید شبکه 12 فابریکهای سوئیچ نوری 12 تلفات داخلی 13 Crosstalk 13 نرخ جذب 13 فصل سوم 14 انواع سوئیچهای نوری 14 سوئیچ اپتومکانیک 15 سوئیچ میکرو الکترومغناطیس (MEMS) 15 سوئیچ های الکترواپتیک 19 سوئیچ های ترمواپتیک 20 سوئیچ های الکترومتریک 20 سوئیچ های نوری دیجیتال 21 سوئیچهای کریستال مایع 23 سوئیچهای حبابی 25 سوئیچ های آکوستواپتیک 26 مراجع 27 … تحقیق سوئیچ های نوری و کاربردهای آنها