اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه ، حقوق و پزشکی

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه ، حقوق و پزشکی

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه ، حقوق و پزشکی  فهرست مطالب: پیشگفتار مبحث اول – تبیین موضوع 6 مبحث دوم – تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد گفتار اول – استدلال مخالفان گفتار دوم – دلایل موافقان گفتار سوم – اهمیت حفظ جان مومن در اسلام گفتار چهارم – ولایت بر تمامیت جسمانی گفتار پنجم – جواز وصیت به اهدای اعضا مبحث سوم – پیوند و اهدای عضو قطع شده پس از اجراى حد و قصاص گفتار اول – نظریات فقها گفتار دوم – امکان پیوند عضو پس از حد یا قصاص مبحث چهارم – جواز فروش اعضا پس از اجرای قصاص و حدود گفتار اول – تحلیل فقه اجتماعی گفتار دوم – تحلیل حقوقی مبحث پنجم – بررسی ظرفیت های حقوقی مبحث ششم – نظریات جدید در اهدای اعضا پس از قصاص و حدود گفتار اول – برداشتن عضو محكوم به اعدام گفتار دوم – تخفیف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو گفتار سوم – واگذار نمودن عضو براى پیوند به جاى تعزیر گفتار چهارم – اهداى عضو در برابر عفو از قصاص گفتار پنجم – حكم به قطع و اهداى عضو براى تخفیف مجازات مبحث هفتم – نظر مراجع عظام تقلید در مقوله اهدای عضو جمع بندی و نتیجه گیری منابع و مآخذ پیوست استفتائات پزشکی – آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) (اهدای اعضاء)