بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش و پرورش تهران

بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش و پرورش تهران

بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش و پرورش تهران

فهرست مقاله: فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 عنوان تحقیق 4 الف) عنوان تحقیق به فارسی 4 ب) عنوان تحقیق به انگلیسی 4 1-2 بیان مسأله 4 1-3 پیشینه تحقیق 5 1-4 اهداف تحقیق 6 1-5 فرضیات تحقیق 6 1-6 روش تحقیق 7 الف نوع روش تحقیق 7 ب روش گردآوری اطلاعات 7 پ ابزار گردآوری اطلاعات 7 ت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7 1-7 قلمرو تحقیق 8 الف- قلمرو زمانی 8 ب- قلمرو مكانی 8 ج- قلمرو موضوعی 8 1-8 تعریف عملیاتی واژه‌ها 9 فصل دوم: ادبیات تحقیق «قسمت اول» 2-1 کیفیت زندگی کاری 10 2-2 کار درخور انسان 12 2-3 پرباری شغل 15 2-4 برنامه زمانی کار پرانعطاف 16 2-5 تعاریف کیفیت زندگی کاری 17 2-6 برنامه‌های کیفیت زندگی کاری 21 2-7 ویژگی های برنامه 22 2-8 اثر بخشی برنامه‌های کیفیت زندگی کاری 24 2-9 شاخص های کیفیت زندگی کاری 25 «قسمت دوم» 2-10 تعریف تصمیم 32 2-11 تعریف تصمیم‌گیری 32 2-12 ماهیت تصمیم‌گیری 32 2-13 طبقه‌بندی تصمیمات 34 2-14 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده 35 2-15 تصمیمات سلسله مراتبی 35 2-16 تصمیم‌گیری استراتژیك چگونه ممكن است 37 2-17 تعریف تفكر استراتژیك 38 2-18 عوامل مؤثر در رواج تفكر استراتژیك 38 2-19 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیك 39 2-20 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیك 39 2-21 فرآیند تصمیم‌گیری 40 2-22 تصمیمات فردی 41 2-23 تصمیمات سازمانی 42 فصل سوم: روش تحقیق 3-1 مقدمه 44 3-2 روش تحقیق 44 3-3 جامعه آماری 45 3-4 شیوه نمونه گیری و حجم نمونه 46 3-5 روش گردآوری اطلاعات 47 الف- مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات انجام شده 47 ب- پرسشنامه 47 3-6 اجزای پرسشنامه 48 3-7 روایی پرسشنامه ها 49 3-8 پایایی پرسشنامه 50 3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 50 3-10 خلاصه 51 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه 53 4-2 اطلاعات جمعیت شناختی 53 4-2-1 جنسیت 53 4-1-2 سن 55 4-1-3 سابقه خدمت 55 4-1-4 تحصیلات 56 4-2 آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها) 57 الف) فرضیات فرعی 58 ب) فرضیه اهم(اصلی) 66 4-3 یافته های جانبی تحقیق 67 4-3-1 بررسی دیدگاه كاركنان در ادراک از متغیرهای تحقیق بر اساس جنسیت 67 الف)کیفیت زندگی کاری 67 ب)کیفیت تصمیمات استراتژیک 69 4-3-2 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سن 70 4-3-3 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سابقه خدمت 70 4-3-4 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سطح تحصیلی 71 4-4 رتبه بندی اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری 72 4-5 خلاصه 73 فصل پنجم :نتیجه گیری، پیشنهادات و محدودیت ها 5-1 مقدمه 75 5-2 نتیجه گیری 75 5-2-1 از آزمون فرضیات 75 الف) فرضیات فرعی 75 5-2-1-1 فرضیه فرعی اول 75 5-2-1-2 فرضیه فرعی دوم 76 5-2-1-3 فرضیه فرعی سوم 77 5-2-1-4 فرضیه فرعی چهارم 77 5-2-1-5 فرضیه فرعی پنجم 78 5-2-1-6 فرضیه فرعی ششم 78 ب) فرضیه اصلی 79 5-2-2 از یافته های جانبی تحقیق 79 5-2-2-1 بررسی دیدگاه كاركنان در ادراک از متغیرهای تحقیق بر اساس جنسیت 80 الف)کیفیت زندگی کاری 80 ب)کیفیت تصمیمات استراتژیک 80 5-2-2-2 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سن 80 5-2-2-3 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سابقه خدمت 80 5-2-2-4 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سطح تحصیلی 80 5-2-2-5 رتبه بندی اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری 81 5-3 پیشنهادات 81 5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 84 5-5 محدودیت های تحقیق 85 منابع و مآخذ الف) منابع فارسی 87 ب) منابع لاتین 88 ضمائم الف) پرسشنامه 91 ب)ضریب پایائی 95 فهرست اشکال شکل (2-1) رویکردها به طراحی شغل 13 شکل (2-2) پرباری شغل 15 شکل (2-3) اجزاء کیفیت زندگی کاری 19 شكل (2-4) ارتباط وظایف مدیریت با تصمیم‌گیری 33 شكل (2-5) طبقه‌بندی تصمیمات 34 شكل (2-6) ابعاد و ویژگی‌های تصمیمات، سلسله مراتبی 37 شكل (2-7) فرآیند تصمیم‌گیری 41 شکل (2-8) انتخاب راه حل تصمیمات فردی 41 شکل(4-1) تعداد افراد نمونه آماری از نظر جنسیت 54 شكل(4-2) درصد افراد نمونه آماری از نظر جنسیت 54 شکل (4-3 ) نمودار بافت‌نگار سن افراد نمونه آماری 55 شکل (4-4) نمودار بافت‌نگار سابقه کار افراد نمونه آماری 56 شکل(4-5) تعداد افراد نمونه آماری از نظرسطح تحصیلات 57 شكل (4-6) درصد افراد نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات 57 فهرست جداول جدول(3-1) ساختار پرسشنامه 47 جدول ( 3-) طیف لیكرت 48 جدول (4-1) وضعیت پاسخ دهندگان برحسب جنسیت 54 جدول(4-2) وضعیت پاسخ دهندگان از نظرسن 55 جدول(4-3) وضعیت پاسخ دهندگان از نظرسابقه كار 55 جدول(4-4) وضعیت پاسخ دهندگان از نظرسطح تحصیلات 56 جدول (4-5) رابطه شیوه مدیریت و سرپرستی با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک 58 جدول (4-6) رابطه شیوه مدیریت و سرپرستی با کیفیت تصمیمات استراتژیک 59 جدول (4-7) رابطه طراحی شغل با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک 60 جدول (4-8) رابطه طراحی شغل با کیفیت تصمیمات استراتژیک 60 جدول (4-9) رابطه فضای کار با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک 61 جدول (4-10) رابطه فضای کار با کیفیت تصمیمات استراتژیک 62 جدول (4-11) رابطه حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و خدمات درمانی با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک 62 جدول (4-12) رابطه حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و خدمات درمانی با کیفیت تصمیمات استراتژیک 63 جدول (4-13) رابطه آموزش کارکنان با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک 64 جدول (4-14) رابطه آموزش کارکنان با کیفیت تصمیمات استراتژیک 65 جدول (4-15) رابطه عوامل محیطی با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک 65 جدول (4-16) رابطه عوامل محیطی با کیفیت تصمیمات استراتژیک 66 جدول (4-17) رابطه کیفیت زندگی کاری با کیفیت تصمیمات استراتژیک 66 جدول (4-18) رتبه متغیر کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 68 جدول (4-19) آماره‌های مربوط به رتبه متغیر کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 68 جدول (4-20) رتبه متغیر کیفیت تصمیمات استراتژیک و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 69 جدول (4-21) آماره‌های مربوط به رتبه متغیر کیفیت تصمیمات استراتژیک و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 69 جدول (4-22) رابطه کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک با سن 70 جدول (4-23) رابطه کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک با سابقه خدمت 70 جدول (4-24) رتبه‌های آزمون کروسکال‌والیس برای کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک بر اساس سطوح تحصیلی 71 جدول (4- 25) آماره‌های آزمون کروسکال‌والیس برای کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک بر اساس سطوح تحصیلی 71 جدول (4- 26) رتبه‌های آزمون فریدمن برای اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری 72 جدول (4- 27) آماره‌های آزمون فریدمن برای اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری 7 دانلود مقاله بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش و پرورش تهران