بررسی ارتباط بین میزان عوارض شهرداری با اعتماد عمومی

بررسی ارتباط بین میزان عوارض شهرداری با اعتماد عمومی

بررسی ارتباط بین میزان عوارض شهرداری با اعتماد عمومی

فهرست مطالب: چکیده:‌ فصل اول: کلیات پژوهش 1 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 3 1-3- اهمیت پژوهش 5 1-4- اهداف پژوهش 7 1-4-1-هدف كلی 7 1-4-2-اهداف جزئی 7 1-5-تعاریف نظری پژوهش 7 فصل دوم: ادبیات پژوهش 10 2-1-مقدمه 11 2-2-پیشینه 17 2-3- تعاریف و اصطلاحات 20 2-4-درآمد شهرداری ها 22 2-4-1-منابع درآمد داخلی :22 2-4-2-منابع درآمد خارجی :22 2-4-3- طبقه بندی درآمدهای شهرداری :23 2-5-عوارض شهرداری 23 2-6-عوارض و بهای خدمات شهرداری 24 2-7-تعریف اعتماد 25 2-8-ماهیت اعتماد 29 2-9-سطوح اعتماد 33 2-10-انواع نگرشها به اعتماد 35 2-11-ابعاد اعتماد 35 2-12-ساختارهای اعتماد 38 2-13-اهمیت و کارکرد اعتماد 39 2-14-انواع اعتماد 40 2-14-1-اعتماد بنیادی 40 2-14-2-اعتماد متقابل بین شخصی 43 2-14-3-اعتماد تعمیم یافته یا عام 44 2-14-4-اعتماد به نظام انتزاعی 44 2-15-انواع روابط اعتماد 46 2-15-1-ارتباط یک طرفه 46 2-15-2-ارتباط متقابل 47 2-15-3-ارتباط با واسطه 47 2-15-4-ارتباط گروهی 47 2-16-رهیافت‌های سه‌گانه به اعتماد 48 2-17- علت اهمیت اعتماد در جوامع معاصر 49 2-18- کارکرد‌های اعتماد (و بی‌اعتمادی) در جامعه 51 2-19-اعتماد اجتماعی 52 2-20-سطوح اعتماد اجتماعی 52 2-21-سرمایه اجتماعی و اعتماد 56 2-22-پاسخ گویی كاركنان شهرداری و نقش آن در تقویت اعتماد 56 2-23-تعریف اعتماد اجتماعی 57 2-24-نقش اعتماد در روابط شخصی 58 2-25-نقش اعتماد در مدیریت 60 2-26- بررسی رابطه میان میزان عوارض شهرداری با اعتماد عمومی 63 2-27-تفکر دولتی محاسبه قبوض عوارض شهری راهی برای افزایش اعتماد عمومی 68 2-28-رابطه ‏ی بین پاسخ گویی كاركنان شهرداری و اعتماد 69 2-29-اعتماد اجتماعی ، نگرش مثبت، شناخت بیشتر، اطلاع رسانی، پاسخ گویی (مقابله با شایعه سازی)71 2-30-اعتماد عمومی و اختلاف میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض 72 2-31-نحوه محاسبه عوارض ساختمانی 78 2-31-تكریم ارباب رجوع، اعتمادساز و زمینه ساز پرداخت عوارض 81 2-31-1-سازمان‌های مدیر محور :84 2-32-سازمان‌های مشتری محور :85 2-32-1-تکریم انسان = تکریم خدا 86 2-32-2-انواع مشتری از نظر میزان رضایت 91 2-32-3-تكریم مردم از دیدگاه اسلام و قرآن 93 2-33-اعتماد و شهرداری در شهر الكترونیك 94 2-33-1-شهرالكترونیك 95 2-33-2-اعتماد در شهر الكترونیک99 2-33-3-اعتماد سازی در بعد تكنولوژی 102 2-33-4-ایجاد فهم مشترک در كسب و كار شهرالكترونیک 103 2-33-5-اخلاق 105 فصل سوم: بحث و نتیجه گیری 108 3-1- بحث و نتیجه گیری 109 3-2- بررسی ارتباط بین میزان عوارض شهرداری با اعتماد عمومی 115 3-3- پیشنهادات 115 منابع و مآخذ 117 پرسشنامه 119