بررسی ارتباط سطوح فلزات سنگین با رشد جسمی و تكامل رفتاری كودكان

بررسی ارتباط سطوح فلزات سنگین با رشد جسمی و تكامل رفتاری كودكان

بررسی ارتباط سطوح فلزات سنگین با رشد جسمی و تكامل رفتاری كودكان فهرست مطالب: فصل اول مقدمه بیان اهمیت مسئله مروری بر مطالعات گذشته فصل دوم متدولوژی تحقیق هدف کلی اهداف فرعی اهدف كاربردی سوالات پژوهشی فرضیات روش اجرا روش محاسبه حجم نمونه و تعدادآن مشخصات ابزار جمع آوری اطلاعات و نحوه جمع آوری آن اندازه گیری سطح فلزات در نمونه ها ملاحظات اخلاقی محدودیتهای اجرایی طرح وروش كاهش آنها تعریف متغییرها فصل سوم یافته ها نمودار1. توزیع فراوانی نسبی برحسب جنسیت کودک نمودار 2. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب سن کودکان (ماه) و منحنی پراكندگی آن نمودار 3. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب امتیاز تکامل رفتاری و منحنی پراكندگی آن نمودار 4. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب امتیاز اختلال تکاملی و منحنی پراكندگی آن نمودار 5. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب وزن زمان تولد کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 6. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب قد زمان تواد کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 7. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب اندازه دور سر کودکان در هنگام تولد و منحنی پراكندگی آن نمودار 8. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب وزن کودکان در 6 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 9. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب قد کودکان در 6 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 10. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب اندازه دور سر کودکان در 6 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 11. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب وزن کودکان در 12 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 12. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب قد کودکان در 12 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 13. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب اندازه دور سر کودکان در 12 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 14. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب وزن کودکان در 18 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 15. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب قد کودکان در 18 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 16. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب اندازه دور سر کودکان در 18 ماهگی و منحنی پراكندگی آن نمودار 17. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب سن کودکان در هنگام ورود به مطالعه نمودار 18. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب فشار خون سیستولی مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 19. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب فشار خون دیاستولی مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 20. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر باریم در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 21. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر سرب در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار . بررسی ارتباط سطوح فلزات سنگین با رشد جسمی و تكامل رفتاری كودكان 22. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مس در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 23. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر روی در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 24. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر کادمیوم در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 25. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر آنتیمونی در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 26. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر بیسموت در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 27. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مولیبدن در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 28. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر کبالت در موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 29. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر استرونتیومدر موی کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 30. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مس در خون مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 31. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر روی در خون مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 32. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر سرب در خون مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 33. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر استرونتیومدر خون مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 34. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر روبیدیم در خون مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 35. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر روی در ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 36. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر روبیدیوم در ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 37. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 38. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر باریم در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 39. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر سرب در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 40. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مس در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 41. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر روی در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 42. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مولیبدن در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن. بررسی ارتباط سطوح فلزات سنگین با رشد جسمی و تكامل رفتاری كودكان نمودار 43. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر کبالت در ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 44. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر استرونتیومدر ادرار کودکان و منحنی پراكندگی آن نمودار 45. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر باریم در ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 46. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر سرب در ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 47. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مس در ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 48. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر مولیبدن در ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن نمودار 49. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها برحسب غلظت عنصر استرونتیومدر ادرار مادران و منحنی پراكندگی آن جدول 1 . رابطه غلظت فلزات (ug/g)در موی کودکان با دیگر و با نمره تکامل رفتاری آنها جدول 2 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با یکدیگر و با نمره اختلالات تکاملی آنها جدول 3 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با وزن هنگام تولد آنها جدول 4 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با وزن آنها در 6 ماهگی جدول 5 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با وزن آنها در 12 ماهگی جدول 6 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با وزن آنها در 18 ماهگی جدول 7 . رابطه غلظت (ug/g) فلزات در موی کودکان با قد هنگام تولد آنها جدول 8 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با قد آنها در 6 ماهگی جدول 9 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با قد آنها در 12 ماهگی بررسی ارتباط سطوح فلزات سنگین با رشد جسمی و تكامل رفتاری كودكان جدول 10 . رابطه غلظت فلزات (ug/g) در موی کودکان با قد آنها در 18 ماهگی نمودار 50 . رابطه غلظت فلز مس در خون مادر با غلظت فلز مس در ادرار آنها نمودار 51 . رابطه غلظت فلز مس در خون مادر با غلظت فلز مس در ادرار کودکان نمودار 52 . رابطه غلظت فلز مس در خون مادر با غلظت فلز مس در موی کودکان آنها نمودار 53 . رابطه غلظت فلز روی در خون مادر با غلظت فلز روی در ادرار آنها نمودار 54 . رابطه غلظت فلز روی در خون مادر با غلظت فلز روی در موی کودکان آنها نمودار 55 . رابطه غلظت فلز روی در خون مادر با غلظت فلز روی در ادرار کودکان آنها نمودار 56 . رابطه غلظت فلز روی در موی کودکان با غلظت فلز روی در ادرار کودکان آنها نمودار 57 . رابطه غلظت فلز سرب در خون مادر با غلظت فلز سرب در ادرار آنها نمودار 58 . رابطه غلظت فلز سرب در خون مادر با غلظت فلز سرب در ادرار کودکان آنها نمودار 59 . رابطه غلظت فلز سرب در خون مادر با غلظت فلز سرب در موی کودکان آنها نمودار 60 . رابطه غلظت فلز سرب در موی کودکان با غلظت فلز سرب در ادرار آنها نمودار 61 . رابطه غلظت فلز روبیدیم در خون مادر با غلظت فلز روبیدیم در ادرار آنها نمودار 62 . رابطه غلظت فلز روبیدیم در خون مادر با غلظت فلز روبیدیم در ادرار کودکان آنها نمودار 63 . رابطه غلظت فلز باریم در موی کودکان با غلظت این فلز در ادرار آنها نمودار 64 . رابطه غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان با غلظت این فلز در ادرار آنها نمودار 65 . رابطه غلظت فلز کبالت در موی کودکان با غلظت این فلز در ادرار آنها نمودار 66 . رابطه غلظت فلز استرونتیوم در خون مادران با غلظت این فلز در ادرار آنها نمودار  بررسی ارتباط سطوح فلزات سنگین با رشد جسمی و تكامل رفتاری كودكان67 . رابطه غلظت فلز استرونتیوم در خون مادران با غلظت این فلز در ادرار کودکان آنها نمودار 68 . رابطه غلظت فلز استرونتیوم در خون مادران با غلظت این فلز در موی کودکان آنها نمودار 69 . رابطه غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان با غلظت این فلز در ادرار آنها نمودار 70 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز روبیدیم در موی کودکان نمودار 71 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 72 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 73 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 74 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 75 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 76 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 77 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 78 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 79 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 80 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز باریم در ادرار کودکان نمودار 81 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز سرب در ادرار کودکان نمودار 82 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز مس در ادرار کودکان نمودار 83 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز روی در ادرار کودکان نمودار 84 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز مولیبدن در ادرار کودکان نمودار 85 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز کبالت در ادرار کودکان نمودار 86 . رابطه نمره تکامل رفتاری کودکان با غلظت فلز استرونتیوم در ادرار کودکان نمودار 87 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 88 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 89 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 90 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 91 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 92 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 93 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 94 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 95 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 96 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز روبیدیم در ادرار کودکان نمودار 97 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز باریم در ادرار کودکان نمودار 98 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز سرب در ادرار کودکان نمودار 99 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز مس در ادرار کودکان نمودار 100 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز روی در ادرار کودکان نمودار 101 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز مولیبدن در ادرار کودکان نمودار بررسی ارتباط سطوح فلزات سنگین با رشد جسمی و تكامل رفتاری كودكان 102 . رابطه نمره اختلالات رفتاری کودکان با غلظت فلز استرونتیوم در ادرار کودکان نمودار 103 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 104 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 105 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 106 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 107 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 108 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 109 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 110 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 111 . رابطه وزن هنگام تولد کودکان با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 112 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 113 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 114 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 115 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 116 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 117 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 118 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 119 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 120 . رابطه وزن کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 121 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 122 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 123 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 124 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 125 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 126 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 127 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 128 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 129 . رابطه وزن کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 130 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 131 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 132 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 133 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 134 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 135 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 136 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار بررسی ارتباط سطوح فلزات سنگین با رشد جسمی و تكامل رفتاری كودكان 137 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 138 . رابطه وزن کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 139 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 140 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 141 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 142 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 143 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 144 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 145 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 146 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 147 . رابطه قد کودکان در هنگام تولد با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 148 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 149 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 150 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 151 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 152 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 153 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 154 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 155 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 156 . رابطه قد کودکان در 6 ماهگی با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 157 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 158 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز سرب در موی کودکان  نمودار 159 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 160 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 161 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 162 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 163 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 164 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 165 . رابطه قد کودکان در 12 ماهگی با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان نمودار 166 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز باریم در موی کودکان نمودار 157 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز سرب در موی کودکان نمودار 168 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز مس در موی کودکان نمودار 169 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز روی در موی کودکان نمودار 170 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز کادمیوم در موی کودکان نمودار 171 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز بیسموت در موی کودکان نمودار 172 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز مولیبدن در موی کودکان نمودار 173 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز کبالت در موی کودکان نمودار 174 . رابطه قد کودکان در 18 ماهگی با غلظت فلز استرونتیوم در موی کودکان فصل چهارم بحث و نتیجه گیری نهایی بحث کنترل فاکتورهای مختل کننده سطوح فلزات و ارتباط آنها با یکدیگر غلظت فلزات در موی کودکان و همبستگی آن با شاخصهای رفتاری آنها غلظت فلزات در موی کودک و همبستگی آن با شاخصهای رشدی آنها نتیجه گیری نهایی تشکر و قدردانی منابع و پیوست ها فهرست منابع چکیده فارسی Abstract پایان نامه بررسی ارتباط سطوح فلزات سنگین با رشد جسمی و تكامل رفتاری كودكان