بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

بررسی اشتباه در موضوع قرارداد  فهرست مقاله بررسی اشتباه در موضوع قرارداد : چکیده. ۱ مقدمه. ۲ طرح تحقیق.. ۴ الف ـ موضوع تحقیق : ۴ ب ـ هدف تحقیق : ۴ ج ـ روش تحقیق  ۵ فصل اول ۶ کلیات ۶ ۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه  ۷ ۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه : ۷ ۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه : ۷ ۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت : ۷ تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان : ۷ ۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه : ۸ ۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا : ۸ ۱-۱-۱-۲-۲- تفاوت اشتباه با جهل : ۸ ۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو : ۹ ۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه : ۹ ۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن : ۹ ۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی : ۹ ۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی (حقوقی) : ۱۱ ۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن : ۱۲ ۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی : ۱۲ ۱-۱-۲-۲-۲- شبهه مفهومی : ۱۳ ۱-۱-۲-۳- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی : ۱۳ ۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا : ۱۵ ۱-۱-۲-۳-۳- اشتباه بی اثر : ۱۶ ۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده ۱۶ ۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده : ۱۶ ۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک : ۱۷ ۱-۲-۱-۲- تدبّر : ۱۷ ۱-۲-۱-۳- میل نفس : ۱۷ ۱-۲-۱-۴- قصد : ۱۸ ۱-۲-۱-۵- قصد ورضا : ۱۹ ۱-۲-۲- بررسی اراده باطنی وظاهری : ۲۲ اراده باطنی و ظاهری درفقه امامیه : ۲۲ ۱-۲-۲-۱-۱- دلایل طر فداران اراده باطنی عبارتند از : ۲۳ ۱-۲-۲-۲- اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی : ۲۴ ۱-۲-۲-۲-۱- بررسی اشتباه در اراده ظاهری : ۲۵ ۱-۲-۲-۲-۱-۱- اشتباه در بیان اراده : ۲۶ ۱-۲-۲-۲-۱-۲- اشتباه در انتقال اراده : ۲۷ ۱-۳- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله. ۲۷ ۱-۳-۱- اشتباه ناشی از توهم خود شخص : ۲۷ ۱-۳-۲- اشتباه ناشی از تدلیس غیر : ۲۸ ۱-۳-۲-۱- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد : ۲۸ ۱-۳-۲-۲- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس درموضوع : ۲۸ ۱-۳-۲-۲-۱- انجام عملیات (عنصر مادی) : ۲۸ ۱-۳-۲-۲-۲- قصد فریب (عنصر معنوی) : ۳۱ ۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن .. ۳۱ ۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله : ۳۱ ۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله درفقه امامیه : ۳۲ ۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران : ۳۴ ۱-۴-۱-۳- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله : ۳۵ ۱-۴-۱-۳-۱- نظریۀ قصد مشترک متعاملین : ۳۵ ۱-۴-۱-۳-۲- نظریۀ عرفی بودن موضوع مورد معامله : ۳۶ ۱-۴-۱-۳-۳- نظریۀ مختلط : ۳۶ ۱-۴-۱-۳-۴- نظریۀ هویت موضوع : ۳۶ ۱-۴-۲- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله : ۳۸ ۱-۴-۲-۱- اقسام موضوع مورد معامله : ۳۸ ۱-۴-۲-۱-۱- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت : ۳۸ ۱-۴-۲-۱-۱-۱- مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد : ۳۸ ۱-۴-۲-۱-۱-۲- عمل مورد معامله : ۴۰ ۱-۴-۲-۱-۱-۳- تحقق تعهد یا سقوط تعهد : ۴۰ ۱-۴-۲-۱-۲- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن) : ۴۰ ۱-۴-۲-۱-۳- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن) : ۴۰ ۱-۴-۲-۲- شرایط موضوع مورد معامله : ۴۱ ۱-۵- تاریخچه اشتباه در معامله . ۴۴ ۱-۵-۱- اشتباه در معاملات در حقوق رم : ۴۴ ۱-۵-۱-۱- دیدگاه مشائیون : ۴۵ ۱-۵-۱-۲- دیدگاه رواقیون : ۴۵ ۱-۵-۲- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه : ۴۶ ۱-۵-۳- اشتباه در معامله در فقه امامیه : ۴۸ ۱-۵-۴- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران : ۴۹ فصل دوم. ۵۰ قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد . ۵۰ ۲-۱- اشتباه در موضوع .. ۵۱ ۲-۱-۱- نظریۀ نوعی : ۵۲ نقد نظریۀ. ۵۳ ۲-۱-۲- نظریۀ شخصی : ۵۳ نقد نظریۀ. ۵۶ ۲-۱-۲- بررسی نظریۀ شخصی محض : ۵۶ ۲-۱-۲-۱- تعارض نظریۀ شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها : ۵۶ ۲-۱-۲-۲- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد : ۵۷ ۲-۱-۲-۳- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها : ۵۸ ۲-۱-۳- نظریۀ مختلط : ۶۰ نقد نظریۀ. ۶۰ ۲-۱-۳-۱-۱-۲- فقه اهل سنت : ۶۲ ۲-۱-۳-۱-۲- اشتباه در هویت موضوع : ۶۳ ۲-۱-۳-۲- حقوق ایران : ۶۳ ۲-۱-۳-۳- حقوق فرانسه : ۶۵ ۲-۲- اشتباه در وصف موضوع : ۶۷ ۲-۲-۱- اشتباه در وصف کیفی موضوع : ۶۷ ۲-۲-۱-۱- اشتباه در وصف مذکور موضوع : ۶۷ ۲-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی موضوع ( غیر مذکور ) : ۶۹ ۲-۲-۱-۲-۱ اشتباه در وصف ضمنی عرفی : ۷۰ ۲-۲-۱-۲-۱-۱- اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع : ۷۰ ۲-۲-۱-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع : ۷۲ ۲-۲-۱-۲-۲- اشتباه در وصف ضمنی طرفین : ۷۳ ۲-۲-۲- اشتباه در وصف کمّی موضوع : ۷۳ ۲-۳- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد . ۷۶ ۲-۳-۱- اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی : ۷۶ ۲-۳-۲- اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد : ۷۹ ۲-۴- نظریۀ اشتباه مشترک ۸۲ ۲-۴-۱ دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک : ۸۲ ۲-۴-۲- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک : ۸۴ فصل سوم. ۸۶ اشتباه های موجب .. ۸۶ خیار فسخ.. ۸۶ ۳-۱- اشتباهات موجب خیار فسخ .. ۸۷ ۳-۱-۱- مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ : ۸۸ ۳-۱-۲- توجیه خیار فسخ برمبنای نظریۀ اشتباه : ۸۸ ۳-۲- اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی). ۹۱ فصل چهارم. ۹۵ اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد . ۹۵ ۴-۱- اثر حقوقی اشتباه در موضوع .. ۹۶ ۴-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران : ۹۶ ۴-۱-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد : ۹۶ ۴-۱-۱-۱-۱- نظر عدم نفوذ : ۹۶ ۴-۱-۱-۱-۱-۱- طرح نظر عدم نفوذ : ۹۶ نتیجۀ نظر. ۹۸ ۴-۱-۱-۱-۱-۲- بررسی نظر عدم نفوذ : ۹۹ ۴-۱-۱-۱-۲- نظر بطلان : ۱۰۲ ۴-۱-۱-۱-۲-۱- حقوق اسلام : ۱۰۲ ۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱- فقه امامیه : ۱۰۲ ۴-۱-۱-۱-۲-۲- حقوق ایران .. ۱۰۴ ۴-۱-۱-۲- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد : ۱۰۶ ۴-۱-۱-۲-۱- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است : ۱۰۶ ۴-۱-۱-۲-۱-۱- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند : ۱۰۶ ۴-۱-۱-۲-۱-۱-۱- دلیل عرفی ( بر بطلان بعض ) : ۱۰۷ ۴-۱-۱-۲-۱-۱-۲- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) : ۱۰۸ ۴-۱-۱-۲-۱-۲- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند : ۱۰۹ ۴-۱-۱-۲-۲- مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است : ۱۱۰ ۴-۱-۱-۲-۲-۱- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند : ۱۱۰ ۴-۱-۱-۲-۲-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند : ۱۱۱ ۴-۲- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع .. ۱۱۱ ۴-۲-۱- حقوق اسلام : ۱۱۱ ۴-۲-۲- حقوق ایران : ۱۱۲ ۴-۲-۳- حقوق فرانسه : ۱۱۳ ۴-۳- نتیجه. ۱۱۵ منابع وماخذ. ۱۱۷ فارسی.. ۱۱۷ منابع عربی.. 119 … مقاله بررسی اشتباه در موضوع قرارداد