بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم

بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم

بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم

فهرست مطالب: تقدیر و تشکر الف تقدیم ب چکیده ج فهرست مطالب د فهرست جداول ح فهرست شکل ها ح فهرست نمودارها ط فصل اوّل: کلیات تحقیق . 2 1-1 مقدمه. 2 1-2 طرح مسئله. 2 1-3 تاریخچه مطالعاتی 2 1-3-1 تحقیقات داخلی 2 1-3-2 تحقیقات خارجی 2 1-4 فرضیات تحقیق 2 1-5 مدل مفهومی 2 1-6 بیان اهمیت و ضرورت تحقیق 2 1-7 اهداف تحقیق 2 1-7-1 هدف کلی 2 1-7-2 هدف جزئی 2 1-8 چارچوب نظریه تحقیق 2 1-9 حدود مطالعاتی 2 1-9-1 قلمرو مکانی 2 1-9-2 قلمرو زمانی 2 1-10 واژه ها و اصطلاحات تحقیق 2 1-10-1 گردشگری 2 1-10-2 پایگاه. 2 1-10-3 پایگاه اجتماعی 2 1-10-4 پایگاه اقتصادی 2 1-10-5 فرهنگ . 2 1-10-6 اقتصاد. 2 1-10-7 گردشگر. 2 فصل دوّم: مروری بر ادبیات تحقیق . 2 2-1 مقدمه. 2 2-2 تعاریف گردشگری 2 2-3 اصول گردشگری 2 2-4 اصطلاحات فنی گردشگری 2 2-5 سیستم گردشگری 2 2-6 انواع گردشگری 2 2-6-1 گردشگری روستایی 2 2-6-1-1 انواع گردشگری روستایی 2 2-6-1-1-1 گردشگری کشاورزی 2 2-6-1-1-2 گردشگری سبز. 2 2-6-1-1-3 گردشگری غذایی 2 2-6-1-1-4 طبیعت گردی 2 2-6-1-1-5 گردشگری ماجراجویانه. 2 2-6-1-1-6 گردشگری به منظور دیدار از دوستان و آشنایان 2 2-6-1-1-7 گردشگری با انگیزه های خاص 2 2-6-1-1-8 سایر فعالیت ها و فرهنگ سنتی روستایی 2 2-6-2 اکوتوریسم (بوم گردی). 2 2-6-3 گردشگری فرهنگی 2 2-6-4 گردشگری میراث فرهنگی 2 2-6-5 گردشگری درمانی (سلامت). 2 2-6-6 گردشگری فرهنگی و آموزشی 2 2-6-7 گردشگری عصر نو. 2 2-6-8 گردشگری تجاری 2 2-6-9 گردشگری معیشتی 2 2-6-10 گردشگری نوستالژیک . 2 2-6-11 گردشگری معنویت گرا2 2-7 اشکال مختلفتوریست . 2 2-8 گردشگری پایدار. 2 2-9 سازمان های گردشگری 2 2-10 وظایف سازمان های گردشگری 2 2-11 نظریه های جامعه شناختی توریسم 2 2-12 گردشگری از دیدگاه اجتماعی 2 2-12-1 تا ثیرات اجتماعی-فرهنگی 2 2-12-1-1 تأثیرات مثبت اجتماعی – فرهنگی 2 2-12-1-2 تأثیرات منفی اجتماعی- فرهنگی 2 2-12-1-2-1 اثرنمایشی 2 2-12-1-2-2 فرهنگ پذیری 2 2-12-1-2-3 كالایی شدن فرهنگ . 2 2-13 گردشگری از دیدگاه اقتصادی 2 2-14 عوامل مؤثر در درجه اثرگذاری بر رشد اقتصادی کشور میزبان 2 2-15 اثرات اقتصادی گردشگری 2 2-15-1 آثار در آمدی 2 2-15-2 آثار اشتغال زایی 2 2-16 گردشگری از دیدگاه اسلام. 2 2-17 گردشگری از دیدگاه فرهنگی 2 2-17-1 ارزیابی اثرات فرهنگی گردشگری 2 2-17-2 فرهنگ ایرانی و عناصر سازنده آن 2 2-18 بازاریابی و تبلیغات . 2 2-18-1 بازاریابی مستقیم 2 2-18-2 شیوه ‌های بازاریابی مستقیم 2 2-19 آمیخته بازاریابی 2 2-19-1 آمیخته بازاریابی خدمات . 2 2-20 رفتار خرید مصرف‌كننده. 2 2-20-1 گرایش خریدار. 2 2-20-2 خدمات . 2 2-20-3 ویژگی‌های خدمات . 2 2-21 عرضه و تقاضا2 2-22 موانع اصلی توسعه جهانگردی در ایران 2 2-23 چالش های رو به روی گردشگری 2 2-23-1 جهانی شدن 2 2-23-2 پیرتر شدن بعضی از جوامع و جوان تر شدن جوامع دیگر. 2 2-23-3 تغییر نگرش ها2 2-23-4 افزایش وسایل نقلیه شخصی 2 2-23-5 گرم تر شدن هوا و محیط زیست . 2 فصل سوّم: روش اجرای تحقیق . 2 3-1 مقدمه. 2 3-2 ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات (داده). 2 3-3 جامعه آماری 2 3-4 طرح کلی پژوهش 2 3-5 روش نمونه گیری 2 3-6 اعتبار. 2 3-7 پایایی 2 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها2 4-1 مقدمه. 2 4-2 توصیف داده ها2 4-3آزمون فرضیات . 2 4-3-1 آزمون فرضیه اول 2 4-3-2 آزمون فرضیه دوم. 2 4-3-3 آزمون فرضیه سوم. 2 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 2 5-1 مقدمه. 2 5-2 نتایج پژوهش 2 5-2-1 نتیجه فرضیه اول 2 5-2-2 نتیجه فرضیه دوم. 2 5-2-3 نتیجه فرضیه سوم. 2 5-3 پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش 2 5-3-1 اقتصادی 2 5-3-2 اجتماعی 2 5-3-3 فرهنگی 2 5-4 پیشنهاد به محققان آتی 2 5-5 نتایج مقایسه با سایر تحقیقات . 2 5-6 محدودیت های پژوهش 2 پیوست ها2 منابع فارسی 2 منابع لاتین 2 فهرست جداول . ح جدول شماره 1-1، پیش بینی wto درباره تعداد جهانگردان و وجوه دریافتی 2 جدول شماره 2-1 تعاریف فنی گردشگری 2 جدول شماره 4-1 توزیع فراوانی نمونه آماری تحقیق بر حسب جنسیت . 2 جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی سن پاسخگویان 2 جدول شماره 4-3 توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان 2 جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی شغل پاسخگویان 2 جدول شماره 4-5 توزیع فراوانی درآمد 2 جدول شماره 4-6 ورود گردشگران با مرور زمان باعث تغییر در گویش و زبان محلی مردم می شود.2 جدول شماره 4-7 در مواقعی ممکن است گردشگر و شیوه زندگی او توسط افراد محلی پذیرفته شود که در این صورت منجر به تعارض الگوهای آداب و رسوم وباورهای رایج پیشین منطقه میشود.2 جدول شماره 4-8 ورودگردشگران به جامعه میزبان باعث تغییر در پوشش و ارزش های بومی منطقه می گردد.2 جدول شماره 4-9 گردشگری باعث احیا هنرها و پیشینه سنتی (صنایع دستی) میگردد.2 جدول شماره 4-10 رونق گردشگری منجر به اشتغال زایی و کاهش بیکاری می گردد.2 جدول شماره 4-11 رفت وآمد مسافران و اقامت آن ها در منطقه موجب تخریب محیط زیست می شود.2 جدول شماره 4-12 با مشاهده رفتارگردشگران ، مردم محلی به تقلید از رفتار آنها تشویق شده و در نتیجه باعث تضعیف قواعد اخلاقی منطقه می شود.2 جدول شماره 4-13 رونق و گسترش گردشگری سبب ازیاد اتومبیل ها و سهولت در حمل و نقل می گردد.2 جدول شماره 4-14 رونق گردشگری منجر به افزایش قیمت ها(زمین،مسکن،خوراک و .)و گرانی می شود.2 جدول شماره 4-15 گردشگری فرصت های خاصی را برای اشتغال زنان و جوانان فراهم کرده و در نتیجه موجب افزایش درآمد خانوارمی گردد.2 جدول شماره4 -16 ورود گردشگران و تأثیرات اقتصادی 2 جدول شماره 4-17 ضریب همبستگی بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و تأثیرات اقتصادی 2 جدول شماره 4- 18 ورود گردشگران و تأثیرات اجتماعی 2 جدول شماره4- 19 ضریب همبستگی بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و تأثیرات اجتماعی 2 جدول شماره 4- 20 ورود گردشگر و تأثیرات فرهنگی 2 جدول شماره 4- 21 ضریب همبستگی بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و تأثیرات فرهنگی 2 فهرست اشکال . ح شکل شماره 1-2 مدل مفهومی 2 شکل شماره 1-3 چارچوب نظری تحقیق. 2 شکل شماره 1-4 منطقه مورد مطالعه. 2 شکل شماره 2- 2 سیستم گردشگری 2 فهرست نمودارها ط نمودار شماره 4-1. 2 نمودار شماره4-2. 2 نمودار شماره 4-3. 2 نمودار شماره 4-4. 2 نمودار شماره 4-5. 2 نمودار شماره 4-6. 2 نمودار شماره 4-7. 2 نمودار شماره 4-8. 2 نمودار شماره 4-9. 2 نمودار شماره 4-10. 2 نمودار شماره 4-11. 2 نمودار شماره 4-12. 2 نمودار شماره 4-13. 2 نمودار شماره 4-14. 2 نمودار شماره بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم …